ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ


ປະຈຸບັນ, ມີບໍລິສັດທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ, ໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ກຳລັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ທັງໝົດ 118 ໂຄງການ (ອັບເດດ 08/2020).

ລາຍຊື່ໂຄງການ
ລ/ດ ຊື່ບໍລິສັດ (ອັງກິດ) ຊື່ບໍລິສັດ (ລາວ) ເຂດລົງທຶນ ກິດຈະການ ສັນຊາດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ໝາຍເຫດ
ເຂດ A ມີ 26 ໂຄງການ
1 Festina Lente Development Co., Ltd A 1. ຈັດຫາ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 2. ຈັດສັນເງິນທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ອີຕາລີ ສຶກສາໂຄງການ
2 Brown Investment Holding Group Co., Ltd A 1.ໃຫ້ບໍລິການທີປຶກສາທາງດ້ານການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ; 2. ຈັດຫາທຶນ ແລ້ວ ສະໜອງໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ອີຕາລີ ສຶກສາໂຄງການ
3 Global Industry Laos Co., Ltd A ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເມັດຢາງ, ຜະລິດຕະພັນພລາສ໌ຕິກ, ຢາງຕີນລົກຈັກ-ລົດໃຫຍ່, ຄັດແຍກ ແລະ ຫຼອມໂລຫະພະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈີນ ສຶກສາໂຄງການ
4 NATURAL NiNE Co., Ltd A 1. ພັດທະນາ-ບໍລິຫານຈັດການອາສັງຫາລິມະຊັບເປັນຕົ້ນ: ຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງານ, ໂຮງງານ ແລະ ໂຮງແຮມ. 2. ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເພື່ອສົງອອກຕໍ່ປະເທດທີສາມ ເກົາຫຼີ ສຶກສາໂຄງການ
5 Savan Power Development Co., Ltd A ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ສຶກສາ, ສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນເຂດ ແລະ ສົ່ງອອກນອກ, ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ສົ່ງອອກນອກ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ທັນສະໄໝ ເພື່ອປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກນອກ, ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ໄທ ສຶກສາໂຄງການ
6 VCI Managrment Develomrent Co., Ltd A 1. ຈັດຫາ ແລະ ນຳເຂົ້າເງິນທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ 2. ຈັດສັນເງິນທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ. ອີຕາລີ ສຶກສາໂຄງການ
7 Toyorozai Co., Ltd ບໍລິສັດ ໂຕໂຍໂຣໄຊ ຈໍາກັດ A ສຶກສາຂໍ້ມູນການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
8 ບໍລິສັດ ລາວ ນິຊິມັດຊຶກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ A ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ບໍາລຸງຮັກສາຕຶກ-ອາຄານ ແລະ ລະບົບໂຮງງານ ລາວ+ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
9 NTT Communication (Lao) Brands Office Co., Ltd ບໍລິສັດ ເອັນທີທີ ຄອມມູນິເຄຊັນ (ລາວ) ຈຳກັດ A 1. ສຶກສາສໍາຫຼວດສະພາບຕະຫຼາດດ້ານໄອທີ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມຢູ່ ສປປລາວ. 2. ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ອອກແບບລະບົບເຄື່ອຄ່າຍຄອມພິວເຕີ້, ໂທລະຄົມ, WIFI, ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ. 3. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຖານຂໍມູນ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
10 TPG LAO Co., Ltd ບໍລິສັດ ທີພີຈີລາວ ຈໍາກັດ A ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທາງເລືອກໄຟຟ້າ ແສງຕາເວັນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ຂສສຊ ແລະ ໄຟຟ້າລາວ; ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນພະລັງງານທາງເລືອກແສງຕາເວັນ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
11 Savan city Co., ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ຊິຕີ້ ຈຳກັດ A ຜູ້ພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລາວ +ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
12 TML Aliance (Laos) Co., Ltd ບໍລິສັດ ທີເອັມແອລ ອະລິອັນ (ລາວ) ຈຳກັດ A ສຳຫຼວດອອກແບບ, ເປັນທີ່ປຶກສາຕິດຕາມ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານ-ໂຮງງານ, ໃຫ້ເຊົ່າກົນຈັກໜັກ ແລະ ສະໜອງວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບການລົງທຶນຢູ່ ຂສສຊ ລາວ+ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
13 PGLX Co., Ltd ບໍລິສັດ ພີຈີແອັວເອັກ ຈຳກັດ A ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ ຂສສຊ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
14 TSC Global entech Co., Ltd ບໍລິສັດ ທີເອສຊີ ໂກລໂບ ເອັນເທັກ ຈຳກັດ A ການຄ້າຂາເຂົ້າຊຂາອອກ ລະຫວ່າງປະເທດ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ສິນຄ້າ; ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງມື, ກົນຈັກໜັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
15 KMLU Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຄເອັມແອວຢູ ຈຳກັດ A 1. ເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ ຂສສຊ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
16 Savan LO service and tourism Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫັວນໂລ ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳກັດ A ສ້າງຕັ້ງສູນກາງການບໍລິການ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
17 ບໍລິສັດ ສະຫະເທັກໂນໂລຊີ ເທເລຄອມ ພາວເວີ້ ເຊີວິດຈຳກັດ A 1. ສຶກສາ, ສຳຫຼວດຕະຫຼາດໄອທີ, ເທັກໂນໂລຊີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ພະລັງງານ. 2. ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໂຊລ້າ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອື່ນໆ. 3. ບໍລິການລະບົບເຄືອຂ່າຍເທັກໂນໂລຊີ ການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນອິນເຕີເນັດ, ໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິການເສີມ. 4. ບໍລິການສູນໃຫ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ເອກະຊົນ. 5. ຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນປະກັນໄຟຟ້າ ແລະ ໄອທີ. ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
18 Savan Lo Drinks Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະ A ຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍ ນຳດື່ມອະນາໄມ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
19 EMN Development Sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ອີເອັມເອັນ ພັດທະນາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ A ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ອຸດສາຫະແກຳ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່ ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
20 Golden Sands Trade Pomotion Import-Export Co., Ltd ບໍລິສັດ ໂກເດິນແຊນສົ່ງເສີມການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ A 1. ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດກະສິກຳ ແລ້ວເກັບຊື້ ນຳມາຄັດສັນກວດຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ; 2. ຈັດຊື້ນ້ຳຕານທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ນຳມາບັນຈຸ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບ ເພື່ອສົ່ງອອກ; 3. ນໍາເຂົ້າກົນຈັກການກະເສດ, ອຸປະກອນກົນຈັກ, ເຄື່ອງມືຊ່າງ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງພາຍໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ເພື່ອມາຈ່ຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່; 4. ນຳເຂົ້າຊາ, ສະໝຸນໄພ, ຜະລິດຕະພັນເພື່ອສຸກກະພາບ, ເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ຈາກ ສປ ຈີນ ເພື່ອມາຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
21 ບໍລິສັດ ໂກເດິນແຊນ ໂກບ ເຄເອທິບ ເຊັນເຕີ ຈຳກັດ A 1. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການລົງທຶນ, ບໍລິການສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ 2. ສ້ອມແປງຕົບແຕ່ງພາຍໃນອາຄານ, ພັດທະນາອະສັງຫະຣິມະຊັບ, ຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງານໂຮງງານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານວາງສະແດງໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ E-commerce, Cell center 4.ຜະລິດປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນລໍ່ລື້ນ, ນ້ຳມັນເບກ, ນ້ຳມັນໄຮໂດລິກ, ນ້ຳຢາໝໍ້ ນໍ້າ, ເພື່ອຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນຖ່າຍອະໄຫຼ່ ແລະ ຕົບແຕ່ງລົດ. ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
22 ບໍລິສັດ ​ນິປປອນ ​ເອັກສ໌​ເປຣດ (ອາຊີ​ໃຕ້&​ໂອ​ເຊ​ອາ​ນີ) ພີ​ທີ​ອີ ຈໍາກັດ, ສາຂາ ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ A ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານໂລຈິສຕິກ-ການຂົນສົ່່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສິງກາໂປ ເຄື່ອນໄຫວ
23 ZAHA ENERGY DEVELOPMENT CO., Ltd A ພັດທະນາພະລັງງານທາງເລືອກ-ນະວັດຕະກຳພະລັງງານ, - ລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງຂ່າຍ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ, - ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາດ້ານການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, - ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ ລາວ+ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
24 ASIT Soltion Co., Ltd A 1..ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ອອກແບບຕິດຕັ້ງລະບົບ ICT ໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລິການ, ບໍລິການລະບົບ ICT ຫຼັງການຂາຍ 2. ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນ ICT ພາຍໃນ, ນອກ ຂສສຊ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ຕາງປະເທດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
25 ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງ ເທຣດລິ້ງຄ໌ ຈໍາກັດ A ໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ; - ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກິດຈະການທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນ ແລະ ນອກ ຂສສຊ; - ການຄ້າຜ່ານແດນ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່. ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
26 Savan EMC Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ອີເອັມຊີ ຈຳກັດ A 1.ໃຫ້ບໍລິການຄໍາປຶກສາໃນການຂຽນບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດແທກ, ເກັບຕົວຢ່າງ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ, 2. ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ, ບຳບັດ, ກຳຈັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ລາວ + ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
ເຂດ B ມີ 06 ໂຄງການ
27 Koyo (Lao) Co., Ltd ບໍລິສັດ ໂກໂຢ ລາວ ຈຳກັດ B ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານພຣາດຕິກ ແລະ ອຸປະກອນທາງດ້ານເຄມີຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
28 Nikon Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ນິຄອນ ລາວ ຈຳກັດ B ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນທຸກຊະນິດທີ່ປະກອບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອສົ່ງອອກ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
29 Savan-Japan Joint Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືພັດທະນາ ຈຳກັດ B ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງເຂດ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການທີ່ດິນເຂດ B ລາວ+ ຍີ່ປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
30 Savan TVS Consultant Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ທີວີເອັສ ຄອນຊາວຕັນ ຈຳກັດ B ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານການລົງທຶນ, ການອອກແບບ, ການຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
31 Lao Asia Labour Commuter Co., Ltd ບໍລິສັດ ລາວເອເຊຍ ຈັດສົ່ງຄົນງານ ຈຳກັດ B ໃຫ້ບໍລິການຈັດສົ່ງຄົນງານ ແລະ ຈັດຫາແຮງງານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
32 Logitem Lao GLKP co., ltd ບໍລິສັດ ໂລຈິແຕັມ ລາວ ຈີແອວເຄພີ ຈຳກັດ B ບໍລິການລະບົບສາງ, ຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
ເຂດ B1 ມີ 09 ໂຄງການ
33 Grand plastic Co., Ltd B1 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຕະພັນພລາສ໌ຕິກ, ຜະລິດເມັດຢາງ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ນຳເຂົ້າສິ້ນສ່ວນພລາສ໌ຕິກປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອມາເປັນວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດ ລາວ ສຶກສາໂຄງການ
34 INFRATECH Co., Ltd B1 1.ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດວັດສະດຸປະສົມ ສຳລັບປູທາງ, ສະໜາມບິນ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຄອນກຼີດສຳເລັດຮູບ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ນອກ ຂສສຊ 2.ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊະວະການກໍ່ສ້າງ. ລາວ+ອາເມຣິກາ ສຶກສາໂຄງການ
35 Lao Fanglun Science and Technology Co., Ltd B1 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ ເສັ້ນໃຍຜ້າ (ຜ້າໄຟເບີ້) ຈາກວັດຖຸດິບທີ່ເປັນໄຟເບີ້ປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈີນ ສຶກສາໂຄງການ
36 Lao Giant Fortune Non Ferrous Metal Sole.Co., Ltd B1 ເກັບຊື້ແຮ່ຊືນ ແລະ ໝໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວພາຍໃນປະເທດ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານກັ່ນຕອງ, ຫຼອມແຮ່ຊື່ນ ແລະ ໝໍ່ໄຟ,ຜະລິດ ແລະ ປະກອບໝໍ່ໄຟ ສຳລັບພະຫະນະທີຄັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟ້າ ( EV Car) ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ຈີນ ສຶກສາໂຄງການ
37 Reliance Pharmaceutical Co., Ltd B1 ສ້າງຕົ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາປົວພະຍາດ ແລະ ວັກຊິນປ້ອງກັນໄວຣັດສ໌ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາວ+ປາຣາໄກວ ສຶກສາໂຄງການ
38 ISUZU Truck Service Factory Co., Ltd . ບໍລິສັດ ອີຊູຊູ ທັກ ເຊີວິສ໌ ແຟັກເທີຮີ້ ລາວ ຈຳກັດ B1 1. ບໍລິການຫຼັງການຂາຍເຊັ່ນ: ກວດເຊັກ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນອາໄຫຼ່; ສ້າງສູນວາງສະແດງພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼ່ອີຊູຊຸ ໃຫ້ຕົວແທນຢູ່ ສປປ ລາ; ເກັບກໍາສຶກສາຂໍ້ມູນກ້ຽວກັບຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວເປັນຕົ້ນການຜະລິດບາງຊິ້ນສວ່ນ ກ້າວໄປເຖິງການປະກອບສໍາເລັດຮູບ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
39 ບໍລິສັດ ຄູນຄໍາ ອຸດສາຫະກຳ ຈໍາກັດ B1 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຫລອມກົ່ວ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດໝໍ້ໄຟ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
40 Khounkham Logistics Co., Ltd ບໍລິສັດ ຄູນຄຳ ໂລຈິດສຕິກ ຈຳກັດ B1 1. ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 2. ບໍລິການລະບົບສາງ ແລະ ສາງເຢັນ. 3. ບໍລິາກນຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຈັດເກັດສິນຄ້າ. 4. ບໍລິການດ້ານການຂ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ. 5. ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຂົນສົ່ງ. ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
41 AMI chemical Lao Co., Ltd B1 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ, ເຄມີພັນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢາປົວພະຍາດ, ອຸດສາຫະກໍາບໍແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍຜະລິດເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກ, ນໍ້າເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ເຄມີພັນ ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບສະໜອງໃຫ້ພາກອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢາປົວພະຍາດ, ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະຜະລິດເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ຈີນ ສຶກສາໂຄງການ
ເຂດ C ມີ 48 ໂຄງການ
42 FORTUNE ASSETS VENTURE Co., Ltd C ພັດທະນາອະສັງຫາຮິມະຊັບ ແລະ ປຸກໂຮງງານເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ມາເລເຊຍ ສຶກສາໂຄງການ
43 ບໍລິສັດ ຊັນ ຫວາບິວດິ້ງ ແມັດເທີລ້ຽວ ເມນູແຟັກເຈີ້ ຈໍາກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ-ປະກອບ ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ ແລະ ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ເພື່ອ ຂຳໜ່າຍ ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈີນ ສຶກສາໂຄງການ
44 Lao tin Smelting and Refining Co., Ltd ບໍລິສັດ ລາວຕິນ ສ໌ເມລ໌ຕີງ ແອນ ຣີຟາຍນິງ ຈຳກັດ C ຜະລິດກົ່ວ, ກົ່ວປະສົມ, ອະໂລຫະ ແລະ ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານມາຜະລິດຄືນໃໝ່ ຍີປຸ່ນ ຢູດຊົ່ວຄາວ
45 Soxay Industrial gus Co., Ltd ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ແກັສ ອຸດສາຫະກຳ ຈຳກັດ C ບໍລິການອອກແບບ,ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບທໍ່, ຖັງແກັສ໌ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ລາວ ຢູດຊົ່ວຄາວ
46 Hong Kong Kingcraft Winners Tobacco Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ຣົງກົງ ຄີງຄຣັບ ວີນເນີ ໂທບາໂຄ ລາວ ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຈີນ ຢູດຊົ່ວຄາວ
47 Aerowork (Lao) Co., Ltd ບໍລິສັດ ແອໂລເວິກສ໌ ລາວ ຈໍາກັດ C ດຳເນີນການຜະລິດສິ້ນສ່ວນ, ອຸປະກອບເບາະນັ່ງໃນເຮືອບິນ ຮອນແລນ ຢູດຊົ່ວຄາວ
48 O.M Laos Co., Ltd ບໍລິສັດ ໂອເອັມ ລາວ ຈຳກັດ C ພັດທະນາ, ກໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
49 KP Beau Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຄພີ ບິວ ລາວ ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ ລາວ+ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
50 Toyota Boshoko Lao Co., Ltd . ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕາ ໂບໂຊກຸ ລາວ ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ເພື່ອຜະລິດສິ້ນສວ່ນອຸປະກອນທີ່ປະກອບໃນລົດຍົນ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
51 MISUZU Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ມິຊູສຸ ລາວ ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດສາຍໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມໄຟ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
52 Kitani Electric Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ກິຕານີ ອີເລັກທຣິກ ລາວ ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາອອກແບບ ອຸປະກອນຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍີບຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
53 Bando Densen Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ບັນໂດ ເດັນເຊນ ຈຳກັດ C ດຳເນີນການຜະລິດສາຍໄຟ, ສາຍເຄເບີ້, ອຸປະກອນການສືສານຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
54 Denzo International Co., Ltd ບໍລິສັດ ເດັນໂຊ ອິນເຕີເນເຊັນເນວ ຈຳກັດ C ຜະລິດນ້ຳສີທຸກຊະນິດເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
55 URAI PAINT LAO Co., Ltd ບໍລິສັດ ອຸໄລສີ ລາວ ຈຳກັດ C ຜະລິດນ້ຳສີທຸກຊະນິດເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
56 C&T Metal Product sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ຊີແອນທີ ເມໂທ ໂປຼດັກ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ນຳເຂົ້າສິ້ນສວ່ນ ເພື່ອປະກອບເປັນອາຄານ, ສາງ ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ບໍລິການຮັບຕິດຕັ້ງຫ້ອງການ, ເຮືອນຫໍພັກ ແລະ ສາງຢູ່ໃນ ຂສສຊ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
57 Celestica Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ຊີເລັສ໌ຕີກາ ຈຳກັດ C ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາອອກແບບ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງມືອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້, ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນທາງການແພດ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທຸກຊະນິດ. ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສອ້ມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
58 MMK Property Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ເອັມເອັມເຄ ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ C ກໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ສາງ ແລະ ອາຄານ ເພື່ອໃຫເຊົ່າ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
59 AEC Super Car and Classic Car Co., Ltd .ບໍລິສັດ ເອອິຊີ ຊຸບເປີ້ຄາ ແອນ ຄຣາດຊິກ ຄາ ຈຳກັດ C ນໍາເຂົ້າລົດບູຮານ, ອາໄຫຼ່ ເພື່ອຟື້ນຟູສ້ອມແປງ, ຕົບແຕ່ງ ແລ້ວສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
60 KJ GLOBAL Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຄເຈ ໂກລໂບ ຈຳກັດ C ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
61 MIYAMOTO Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ມິຢາໂມໂຕ້ (ລາວ) ຈຳກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປະກອບສົກອັບ, ຊຶ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດຍົນ ເພື່ອຈຳ ໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
62 KJ LAO Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຄເຈ ລາວ ຈຳກັດ C 1. ເກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອີເລັກໂທຼນິກ ແລະ ໂລຫະ ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ພາຍໃນປະເທດເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; 2. ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານບົດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອີເລັກໂທຼນິກ ແລ້ວຄັດແຍກເອົາໂລຫະເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
63 Savan PacifIca Development Co.ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ປາຊີຟີກາ ດີເວີລົບເມັນ ຈໍາກັດ C ຜູ້ພັດທະນາ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລາວ + ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
64 Megatek & Associate Co; Ltd. ບໍລິສັດ ເມກາເຕັກ & ແອັດໂຊຊຽດ ຈຳກັດ C ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
65 Savanpark Global Industries Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນປາກ ໂກຣໂບຣ ອິນດັສຕຣີ ຈຳກັດ C ນຳເຂົ້າອຸປະກອນເພື່ອປະກອບເປັນຕູ້ເກັບເຄື່ອງຢູ່ໃນໂຮງງານ ແລະ ບໍລິຫານຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
66 Tiong Nam Logistic Solution Co., Ltd ບໍລິສັດ ຕິອອງນຳ ໂລຈິສ໌ຕິກ ໂຊລູເຊິ້ນ ຈຳກັເດ C ໃຫ້​ບໍລິການລະບົບສາ​ງ​, ຕູ້ຄອນແທນເນີ້, ຂົນສົ່ງ-ຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ ແລະ ຕາມແລວທາງ​ເສດຖະກິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ-ຕາ​ເວັນ​ຕົກ (EWEC); ຜະລິດກ່ອງບັນຈຸ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ບັນຈຸສິນຄ້າໃສ່ກ່ອງ ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
67 Savanpark Catering Service Sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນປາກ ແຄັດເທີລິງ ເຊີວິດຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລ້ວກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ເພື່ອມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ; 2. ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສະໜອງອາຫານສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ. ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
68 TCR Concrete Sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ທີຊີອາ ຄອນກຣີດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຄອນກຣີດໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
69 Savan Logistic Co.Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ໂລຈິສຕິກສ໌ ຈຳກັດ C ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
70 Hongkham Concrete Eng sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ຫົງຄຳ ຄອນກຣີດ ເອັ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ສະໜອງຄອນກຣີດປະສົມ ແລະ ສຳເລັດຮູບໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນຢູ່ ຂສສຊ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
71 KP Consultancy & Recruitment Sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຄພີ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ຈັດຫາງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ຈັດຫາແຮງງານ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນ ຂສສຊ. ໃຫ້ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງ ແລະ ທີ່ພັກສໍາລັບແຮງງານຢູ່ ຂສສຊ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
72 Charoenchokchai trading Co., Ltd ບໍລິສັດ ຈະເລີນໂຊກໄຊ ການຄ້າ ຈຳກັດ C ນຳເຂົ້າສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ອາຫານສໍາເລັດຮູບ, ອາຫານແຫ້ງ, ອາຫານແຊ່ງແຂງ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ, ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
73 Essilor Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ເອັສຊີລໍ ລາວ ຈຳກັດ C ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເລນແວ່ນຕາ ແລະ ອຸປະກອນທຸກຊະນິດກ່ຽວກັບສາຍຕາ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຝຣັ່ງ ເຄື່ອນໄຫວ
74 JP Investments Co., Ltd ບໍລິສັດ ເຈພີ ອິນເວັສເມັ້ນ ຈຳກັດ C ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ ຝຣັ່ງ ເຄື່ອນໄຫວ
75 C.E.I Co., Ltd ບໍລິສັດ ຊີອີໄອ ຈຳກັດ C ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ຝຣັ່ງ ເຄື່ອນໄຫວ
76 Hai dai bao lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ຮາຍ ຕ້າຍ ປາວ ລາວຈຳກັດ C ຄັດແຍກຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານລະບົບສາງສິນຄ້າ; ການຄ້າຜ່ານອີເລັກໂທນິກ ແລະ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຝຣັ່ງ ເຄື່ອນໄຫວ
77 Ironbark Lao sole Co., Ltd ບໍລິສັດ ໄອຣອນບຣາກ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ C ສົ່ງເສີມການກ້າເບ້ຍ, ປູກ, ເກັບຊື້ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອສົ່ງອອກ ອອດສະເຕເລຍ ເຄື່ອນໄຫວ
78 ບໍລິສັດ ຊິວິລັກ ລາວ ຈໍາກັດ C ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອອກແບບ-ຜະລິດ ອຸປະກອນສື່ສານ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ-ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
79 ADVANCED-NNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT Co., Ltd ບໍລິສັດ ອັດວານ໌ - ຄອນເນັກເຕັກ ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈຳກັດ C ປຸກສ້າງໂຮງງານສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ຂາຍອາຄານໂຮງງານ ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງ; ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ;ສ້າງສູນເຝຶກສີມືແຮງງານ, ສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາທີ່ພັກ ສໍາລັບແຮງງານໃຫ້ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງຕົນ. ໄຕ້ຫວັນ (ສປ ຈີນ) ເຄື່ອນໄຫວ
80 ADVANCED-NNECTEK Co., Ltd. ບໍລິສັດ ແອັດວານສ໌-ຄອນເນັກເຕັກ ລາວ ຈຳກັດ C ຜະລິດອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່: ສິ້ນສ່ວນເອເລັກໂທນິກ ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຈ່ຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ຈີນ ໄຕ້ ເຄື່ອນໄຫວ
81 L&L Property Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ແອວແອນແອວ ພັດທະນະອະສັງຫາຮິມະຊັບ ຈໍາກັດ C ພັດທະນາອະສັງຫາຮິມະຊັບ ແລະ ປຸກໂຮງງານເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
82 Times Square property Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ທາມສ໌ແຄ ພັດທະນາສັງຫາລິມມະຊັບ ຈຳກັດ C ພັດທະນາອະສັງຫາຮິມະຊັບ ແລະ ປຸກໂຮງງານເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
83 Core SYNETICS Co., Ltd ບໍລິສັດ ຄໍຣ໌ ຊິນເນຕິກສ໌ ຈຳກັດ C ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ເພື່ອຈໍ່າໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເກົາຫຼີ ເຄື່ອນໄຫວ
84 Aerowork Lao II Co., Ltd ບໍລິສັດ ແອໂຣເວີກສ໌ ລາວ II ຈຳກັດ C ດຳເນີນການຜະລິດສິ້ນສ່ວນ, ອຸປະກອບເບາະນັ່ງໃນເຮືອບິນ ເບວຢ້ຽມ ເຄື່ອນໄຫວ
85 ບໍລິສັດ ສະຫວັນຂົນສົ່ງ ແລະ ໂລຈິດສະຕິກ ຈຳກັດ C ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຈັດສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
86 Leader Lao Co., Ltd C ພັດທະນາອອກແບບ, ຜະລິດ-ປະກອບອຸປະກອນອີເລັກໂທຼນິກ, ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ການສີ່ສານ, ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
87 ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO Co., Ltd C 1. ສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ: ເມັດກາແຟ, ມັນຕົ້ນ, ແລະ ໃບຊາ ເພືອມາປ້ອນໂຮງງານ; 2. ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
88 DIRI Co., Ltd C ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ ຮອນແລນ ເຄື່ອນໄຫວ
89 PPS consulting Co., Ltd C ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕໍ່ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈມາລົງທຶນຢູ ຂສສຊ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
ເຂດ D ມີ 10 ໂຄງການ
90 Infinitif Grand Lao Co., Ltd. D 1.ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານຮັບຝາກ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ, 2.ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຈາຍສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 3.ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ໄທ ສຶກສາໂຄງການ
91 Herbnabis Phamaceutical Co., Ltd D 1.ສົ່ງເສີມດ້ານວິຊາການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາສາຍພັນ ແລະ ປູກພືດສະໝຸນໄພ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ດ້ານການແພດ;2.ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ, ອາຫານເສີມ, ຢາຮັກສາໂລກ ແລະ ແຜ່ນແພ ຈາກພຶດສະໝຸນໄພ;3. ສ້າງຕັ້ງສູນສຸຂະພາບ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຈາກພືດສະໝູນໄພ; 4.ນຳເຂົ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງ-ແປຮູບພືດສະໝຸນໄພ ສຳລັບການແພດ ລາວ+ໄທ ສຶກສາໂຄງການ
92 Aderans Lao Co., Ltd ບໍລິສັດ ອາເດີລານສ໌ ລາວ ຈຳກັດ D ດຳເນີນການຜະລິດວິກຜົມແບບຫັດຖະກິດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຍີປຸ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ
93 Khounlasy Best Service Worldwide Co.,Lt ບໍລິສັດ ຄຸນລາສີ ເບສ ເຊີວິສ ເວີວາຍ ຈຳກັດ D ຈັດຫາງານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານໃຫ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ; ສ້າງຕັ້ງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ; ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານຄວາມສະອາດ,ອະນາໄມຕາມສຳນັກງານຫ້ອງການ,ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ລາວ+ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
94 SDG Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ເອັສດີຈີ ດີວີລົບເມັນ ຈຳກັດ D ປຸກສ້າງຫໍພັກ-ອາຄານໃຫ້ເຊົ່າຢຸ່ ຂສສຊ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
95 Savan Real Estate Development Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບ ຈຳກັດ D ພັດທະນາອະສັງຫາຣິມະຊັບຢູ່ເຂດ D ລາວ+ມາເລເຊຍ ເຄື່ອນໄຫວ
96 ຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ເດິປາຣີ D ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
97 Transport and Car Rental Service ບໍລິສັດ ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ ຈຳກັດ D 1. ທາງດ້ານການບໍລິການຂົນສົ່ງພະນັກງານ ແລະ ລົດໃຫ້ເຊົ່າ, 2. ບໍລິການຈັດຫາແຮງງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
98 Savan Service Apartment Co., Ltd ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ບໍລິການທີ່ພັກ ຈຳກັດ D ປຸກອາຄ້ານ, ຮ້ານຄ້າ, ຫ້ອງການໃຫ້ເຊົາ ຝຣັ່ງ ເຄື່ອນໄຫວ
99 ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ນິໂຕ້ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ D ນຳເຂົ້າຮູບພາບພ້ອມດ້ວຍຂອບເພື່ອມາວາງສະແດງ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ຂາຍ ແລະ ສົ່ງອອກໄປປະເທດທີສາມ ເຄື່ອນໄຫວ
ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ມີ 19 ໂຄງການ
100 ໂຄງ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ວົງ​ວິ​ຈິດ​ແດນ​ສະ​ຫວັນ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຕະ​ຫຼາດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
101 ທະ​ນາ​ຄານ​ພົງ​ສະ​ຫວັນ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
102 ບໍ​ລິ​ສັດ ແດນ​ສະ​ຫວັນ​ ເວ​ຣ໌ດ​ເທ​ຣດ ເຊັນ​ເຕີ້ ຈໍ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຕະ​ຫູດ​ຄົບ​ວົງ​ຈອດ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
103 ບໍ​ລິ​ສັດ ແດນ​ສະ​ຫວັ​ນ​ໂລ​ຈິດ​ຕິກ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ລະ​ບົບ​ສາງ​ຄ່ຽນ​ຖ່າຍ​ສິ​ນ​ຄ້າ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
104 ບ/ລ ວົງ​ວິ​ຈິດ ການ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ການ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ-ອອກ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
105 ບ/ສ ເກດ​ສະ​ໜາ ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ການ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ-ອອກ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
106 ໂຮງ​ງານ​ນ້ຳ​ດື່ມ ທິບ​ປັນ​ຍາ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ພາຍ​ໃນ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
107 ໂຮງ​ງານ ຫຼອມ​ກົ່ວ​ເຄ​ດີ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຮ/ງ ຫຼອມ​ກົ່​ວ ເຄ​ດີ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
108 ບ/ສ ທ໊ອບ​ເມ​ກ້າ​ເອີ​ເຕີ​ເນ​ເຊີນ​ນໍ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
109 ບ/ສ ຮວງ​ຊາວ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ເຫຼົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
110 ບ/ສ ນາມ​ຊຽມ​ຮັບ​ເປີ້ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ຢາງ​ໃນ​ລົດ​ຈັກ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
111 ບ/ສ ຢຸງ​ຫງັອກ​ລາວ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ ຫວຽດ ເຄື່ອນໄຫວ
112 ບ/ສ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ນາ​ໆຊາດ MHL ຈຳ​ກດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ເມັດ​ຢາງ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ
113 ບໍລິສັດ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຍົງ​ຊວນ​ແດນ​ສະ​ຫວັນ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ພ​ລາ​ສະ​ຕິກ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ໄທ ເຄື່ອນໄຫວ
114 ບ/ສ ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ​ພາກ​ໃຕ້​ລາວ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
115 ບ/ສ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ໂສວັນ​ຈຳ​ກດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຜະ​ລິດ​ຢາງ​ພ​ລາ​ຕິກ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຄື່ອນໄຫວ
116 ບ/ສ ຫຼຸຍ​ຫົງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
117 ບໍ​ລິ​ສັດ ບ​ລຸ​ສະ​ການ​ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ ຈຳ​ກັດ​ຜູ້​ດຽວ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຫຼອມ​ໂລ​ຫະ ຈີນ ເຄື່ອນໄຫວ
118 ບ/ສ ອຸ​ທະ​ຍານ ແດນ​ສະ​ຫວັນ ຈຳ​ກັດ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ຫແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ລາວ ເຄື່ອນໄຫວ