ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້


• ການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາໃນປີນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕາມແຜນການ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໄພທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ເກີດສັດຕູພືດລະບາດ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າທົ່ວແຂວງຖືກເສຍຫາຍ 25.932 ເຮັກຕາ, ລະ ບົບໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໃນເຂດການຜະລິດເຂົ້າຂອງແຂວງກໍ່ເປ້ເພຫຼາຍສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ບັນລຸໄດ້ແຕ່ 650.696 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 51.824,25 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 7,38% (ປີຜ່ານມາ 702.521 ໂຕນ) ແລະ ເຂົ້ານາແຊງບັນລຸໄດ້ພຽງ 134.996 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 4.833 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 3,46% (ປີຜ່ານ ມາ 139.829 ໂຕນ).

• ທົ່ວແຂວງມີໂຄງການຊົນລະປະທານທັງໝົດ 406 ແຫ່ງ, ປະກອບມີ: ລະບົບຈັກສູບນ້ຳ 160 ແຫ່ງ, ອ່າງ ເກັບນ້ຳ 137 ແຫ່ງ, ແລະ ຝາຍນ້ຳລົ້ນ+ປະຕູນ້ຳ+ນ້ຳລິນ 109 ແຫ່ງ.

• 9 ຕົວເມືອງທົ່ງພຽງ ລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ, ມີເນື້ອທີ່ ລວມປະມານ 1.251.880 ເຮັກຕາ, ມີທ່າແຮງສຳຄັນສຳລັບການປູກເຂົ້າ, ຜັກ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກຕ່າງໆ,

• 3 ຕົວເມືອງເຄິ່ງທົ່ງພຽງ-ເຄິ່ງພູດອຍ, ເນື້ອທີ່ລວມປະມານ 407.220 ເຮັກ ຕາ, ເໝາະສຳລັບການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ປະເພດ: ກ້ວຍ, ຢາສູບ, ຢາງພາລາ, ໝາກມັງກອນ, ໜາກກ້ຽງ, ໜາກນ໋ອດ, ໝາກມີ້ ເປັນຕົ້ນ.

• 2 ຕົວເມືອງພູດອຍ ຕິດຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ເນື້ອທີ່ລວມປະມານ 518.300 ເຮັກຕາ, ມີທ່າແຮງໃນການປູກກ້ວຍ, ຊາ, ພິກໄທ, ຢາງພາລາ, ກາເຟ, ໝາກມີ້ ແລະ ອື່ນ.

ຂົງເຂດທີື່ຕ້ອງການໆລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ

· ສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງສັດ: ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ

· ປູກພືດຜັກອີນຊີ, ພືດອໍການິກສົ່ງອອກ

· ປູກໝາກບົວ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໝາກບົວ

· ສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າກ່ຳ ເພື່ອການສົ່ງອອກ

· ສົ່ງເສີມການປູກກາເຟ, ຊາ, ພິກໄທ ຢູ່ເຂດເມືອງເຊໂປນ

· ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ