ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືີ

ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

041 212 163

ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕາມເບີໂທລະສັບຂ້າງເທິງ ໃນໂມງລັດຖະການ