ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງຈໍາພອນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງຈໍາພອນ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ເປັນທົ່ງພຽງ ມີ 101 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 106.487 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ 20.900 ເຮັກຕາ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີມູນເຊື້ອອັນດຸໝັ່ນ ແລະ ສາມະຄີ, ມີແຫຼ່ງນໍ້າລໍາເຊ, ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງ, ອ່າງເກັບນໍ້າ-ຊົນລະປະທານຫຼາຍແຫ່ງ, ມີປ່າໂຄກກວ້າງເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ດີຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ມີຊັບພະຍາກອນດ້ານບໍ່ແຮ່ຫີນກາວ, ບໍ່ເກືອ, ດິນຖ່ານຕົມ ແລະ ອື່ນໆ. ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ກັບເມືອງໃກ້ຄຽງ ເປັນຈຸດສົນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຕິບັດໄດ້ 2.146,28 ຕື້ກີບ,ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 4,01%, ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 67,06% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 18,09% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 14,85% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 18,30 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.206 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາ 20.900 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບນາປີ 4,06 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ ປີ 2019 ຈຳນວນ 78.449,06 ໂຕນ.
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ປູກມັນຕົ້ນ, ມັນດ້າງ, ສາລີ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກໂມ, ໝາກແຕງ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້, ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີລະບົບຊົນລະປະທານ 75 ແຫ່ງ ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ທັງໝົດ 19.483 ເຮັກຕາ, ໃນປະຈຸບັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 73 ແຫ່ງ, ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງໄດ້ທັງໝົດ 8.918 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູຝົນໄດ້ 10.564 ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າທັງໝົດ 29.695 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ 16.575,91 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າປ້ອງກັນ 300 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າຟື້ນຟູ 1.393 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປູກ 3.370 ເຮັກຕາ, ປ່າໂຄກ 24,69 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ່າເຫຼົ່າອ່ອນ 4.200 ເຮັກຕາ, ປ່າຊຸດໂຊມ 3.831,40 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ ທັງໝົດ 1.704 ຫົວໜ່ວຍ, ອອກອະນຸຍາດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນແລ້ວ 991 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ:

 • ອຸດສາຫະກຳ: ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາທັງໝົດ 254 ແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ 22 ແຫ່ງ, ໂຮງສີເຂົ້າ 154 ແຫ່ງ, ໂຮງງານດິນບ໋ອກ ແລະ ເບຕົງເສີມເຫຼັກ 29 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຖ່ານຂາວ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຝຸ່ນຊີວະພາບ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄມ້ປອກ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງຂ້າສັດ 13 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຢຽບຮ່ອງສັງກະສີ 02 ແຫ່ງ, ຮ້ານປະກອບປະຕູເຫຼັກ 03 ແຫ່ງ.
 • ຫັດຖະກຳ: ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມູນເຊືື້ອຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມແຕ່ປີ 2015-2019 ເຊັ່ນ: ເຕົາປະຫຍັດຖ່ານ-ຟືນ ບ້ານບຶກທົ່ງມີ 3 ແຫ່ງ, ທູບຫອມບ້ານນົກກົກມີ 1 ກຸ່ມ, ສາດຜືກຸ່ມບ້ານທີ 5 (ຫ້ວຍຊາຍ) ມີ 5 ບ້ານ, ກຸ່ມສານຕິບເຂົ້າບ້ານໂຄກແລ້ງມີ 1 ກຸ່ມ, ກຸ່ມປັ້ນໂອ່ງຊີມັງມີ 1 ກຸ່ມ, ຟອຍເອັນຕານມີ 2 ກຸ່ມ ຢູ່ບ້ານນາເຕີຍ ແລະ ບ້ານດົງຄັນຄູ. ນອກນັ້ນຍັງມີການຜະລິດສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ປະຈຸບັນໄດ້ຂື້ນກາໝາຍ (ODOP) ແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຈຳນວນ 3 ລາຍການເຊັ່ນ: ເຕົາປະຫຍັດຖ່ານ, ທູບຫອມ ແລະ ເກືອ.
 • ດ້ານການຄ້າ: ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນເມືອງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດທັງໝົດ 737 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ: ແຂວງອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນ 397 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ເມືອງອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນ 340 ຫົວໜ່ວຍ.
3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງ ມີ ເສັ້ນທາງທັງໝົດ 86 ເສັ້ນ ຍາວ 481,86 ກິໂລແມັດ, ມີຂົວທັງໝົດ 55 ແຫ່ງ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 7 ແຫ່ງຄື: ແຫຼ່ງທ່ອງວັດທະນະທໍາ 3 ແຫ່ງ (ຫໍໄຕປີດົກ, ວັດເກົ່າຕາແຫຼວ, ຫໍວັດທະນະທຳເມືອງ), ແຫຼ່ງທ່ອງທຳມະຊາດ 4 ແຫ່ງ (ອ່າງນ້ຳສຸຍ, ດົງລີງ, ແຂ້ນ້ຳຈືດ, ໜອງປາຜາ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການ ຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາປີ.
 • ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດເກືອ.
 • ໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍນໍ້າປະປາ
 • ໂຄງການ ລ້ຽງໝູພັນຊີ້ນແບບເປັນຟາມ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຊົນນະບົດບ້ານສີບຸນເຮືອງ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງສະຖານີລົດດັບເພິງສະກັດກັ້ນແລະຕ້ານອັກຄີໄພ.