ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງພະລານໄຊ


ສະພາບລວມ

ເມືອງພະລານໄຊ ເປັນເມືອງທົ່ງພຽງໃຈກາງ, ໂດຍມີເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ ເລກທີ 9 ຕັດຜ່ານແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້, ມີແຫຼ່ງນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດປີ ເຊັ່ນ: ເຊຊັງຊອຍ, ເຊກອກຕົກໃສ່ເຊຊັງຊອຍ ແລະ ມີຫ້ວຍໝອງຄອງບຶງຫຼາຍແຫ່ງ ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ມີແຫຼ່ງທ່ອງທຽ່ວປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເປັນຕົ້ນ: ດານຂັນ-ດານມົນ ພູຊ້າງແຮ່, ຮອຍຕີນໃດໂນເສົາ ແກ້ງຫຼວງເຊຊັງຊອຍ, ຖໍ້າໂຫດຫ່ຽວ ບ້ານໂທະ, ພະນອນບ້ານດອນຕີ້ວ, ໝໍ້ທອງໃຫຍ່ ປ່າມະເຫສັກບ້ານນາໜາກມີ້, ບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຖ້າຫາກມີການບູລະນະສະຖານທີ່ຮອງຮັບດ້ານຕ່າງໆ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ດຶງດູດເອົາແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເມືອງ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 359,85 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5%, ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 71,34% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 14,17% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 14,49% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ໄດ້ 8,11 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 966 ໂດລາສະຫະລັດ (ພົນລະເມືອງ 44.345 ຄົນ).

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໜົດ 10.900 ເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 10.840 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໜົດ 38.600,00 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ: ນາປີ 37.940 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ 3,50 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ນາແຊງ 150 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 660 ໂຕນ, ສະມັດຕະພາບ 4,40 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ປູກໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ກ້ວຍ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້, ສັດປີກ ແລະ ປາ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝົດ 31 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ອ່າງເກັບນໍ້າ 23 ແຫ່ງ, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 3 ແຫ່ງ, ປະຕູນໍ້າ 2 ແຫ່ງ, ລະບົບຈັກສູບນໍ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າທັງໝົດ 61.429 ຮຕ, ໃນນັ້ນ: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນພູຊ້າງແຮ່), ນອນໃນ 9 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ 14.400 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງມີ 49 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ 3.183 ເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ (ປ່າຜະລິດດົງກະເພາະ) ນອນໃນ 9 ບ້ານ ມີເນື້ອທີ 10.360 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນ ໃນເມືອງໄດ້ມີການມີສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າໄດ້ 4 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຕໍ່າແຜ່ນບ້ານແກ້ງຈິບ ມີ 5 ຄອບຄົວ; ກຸ່ມຈັກສານບ້ານນາທູ້ ແລະ ບ້ານນາທ່ອນ ມີ 15 ຄອບຄົວ; ກຸ່ມເຮັດຟອຍແຂມບ້ານນາຈັນໄຕ ມີ 3 ຄອບຄົວ; ກຸ່ມຕົ້ມເຫຼົ້າຟື້ນເມືອງບ້ານແກ້ງພາມ ມີ 12 ຄອບຄົວ.

ໄດ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ທັງໝົດ 179 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັ້ນ: ຂັ້ນສູນກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 117 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 61 ຫົວໜ່ວຍ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 34 ເສັ້ນ, ຍາວ 266,70 ກິໂລແມັດ. ໃນນັ້ນ: ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1 ເສັ້ນ ຍາວ 39 ກິໂລແມັດ, ທາງເບຕົງ 2 ເສັ້ນ ຍາວ 6,30 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງດິນແດງ 10 ເສັ້ນ ຍາວ 133,10 ກິໂລແມັດ, ທາງທໍາມະຊາດ 21 ເສັ້ນ ຍາວ 88,20 ກິໂລແມັດ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 5 ແຫ່ງ. ໃນນັ້ນ: ແຫຼ່ງທອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 3 ແຫ່ງ (ດານຂັນ-ດານມົນ, ຮອຍຕີນໄດໂນເສົາແກ້ງຫຼວງ, ຖໍ້າໂຫດຫ່ຽວ ບ້ານໂທະ), ວັດຖຸບູຮານ 2 ແຫ່ງ (ໜໍ້ທອງໃຫຍ່ປ່າມະເຫສັກ ບ້ານນາໝາກມີ້, ພະນອນດອນຕີ້ວ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການ ລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນແບບເປັນຟາມ.
 • ໂຄງການ ປູກມັນຕົ້ນ.
 • ໂຄງການ ປູກອ້ອຍ.
 • ໂຄງການ ເກັບຊື້ເຂົ້າ.
 • ໂຄງການ ປຸກພືດລົ້ມລຸກ.
 • ໂຄງການ ເກັບຊື້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ.