ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງພີນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງພີນເປັນເມືອງເຄິ່ງພູດອຍ, ເຄິ່ງທົ່ງພຽງ, ມີເນື້ອທີ່ 2.669,40 ກິໂລຕາແມັດ, ເປັນດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພູຜາປ່າດົງ, ມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ, ມີແຫຼ່ງນ້ຳໄຫຼຕະຫຼອດປີມີເຊບັ້ງຫຽງ, ເຊລະນອງ, ເຊຕະນວນ, ເຊທ່າມວກ, ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງຫຼາຍແຫ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ສປປລາວ ກໍ່ຄືເມືອງພີນສາມາດຍົກສູງບົດບາດໃນການເສື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ເມືອງພີນຕັ້ງຢູ່ເຂດຍຸດທະສາດດ້ານການຜະລິດ-ການບໍລິການທາງຜ່ານແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ. ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະງົບດ້ານສັງຄົມ. ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສໍາຄັນໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ການດຶງດູດຍາດແຍ່ງການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 571,83 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 191,73 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 5,20% ໃນນີ້:

  • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 68,50% ຂອງ GDP.
  • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 19,43% ຂອງ GDP.
  • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 12,07% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 8.248.800 ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 982 ໂດລາສະຫະລັດ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
  • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 9.141,4 ຮຕ (ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ 8.156,4 ຮຕ), ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 3,8 ໂຕນ/ຮຕ, ໃນນີ້ມີນາແຊງເນື້ອທີ່ 150 ຮຕ (ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ 30,3 ຮຕ), ສະມັດຕະພາບນາແຊງສະເລ່ຍ 3,9 ໂຕນ/ຮຕ.
  • ການປູກພືດລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນປະຕິບັດໄດ້ 2.799,5 ຮຕ.
  • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວານ, ງົວ, ແບ້, ໝູ, ປາ ແລະ ສັດປີກເປັນຫລັກ.
  • ທົ່ວເມືອງມີຊົນລະປະທານ ແລະ ຝາຍເກັບນໍ້າທັງໝົດ 60 ແຫ່ງ, ໃນນີ້: ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 10 ແຫ່ງ, ຝາຍດິນ 48 ແຫ່ງ, ຊົນລະປະທານ 01 ແຫ່ງ, ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ 1 ແຫ່ງ (ຊົນລະປະທາານຫ້ວຍອາໄກ້).
  • ໃນເມືອງໄດ້ກຳນົດເຂດຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໄດ້ 2.858 ຮຕ, ໃນນີ້ ຟື້ນຟູປ່າສະຫງວນ 1.566 ຮຕ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ 192 ຮຕ, ເຂດປ່າຜະລິດ 700 ຮຕ, ປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ 400 ຮຕ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປັດຈຸບັນມີໂຮງງານທັງໝົດ 74 ຫົວໜ່ວຍ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງ 59 ເສັ້ນ, ຍາວ 575,7 ກມ, ມີຂົວ 53 ແຫ່ງ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ໃນເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 04 ແຫຼ່ງ: ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ 02 ແຫ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 02 ແຫ່ງ.

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

  • ໂຄງການຂະຫຍາຍພັນສັດຄວາຍ, ງົວສາຍພັນພື້ນເມືອງ.
  • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວ, ແບ້ເປັນສີນຄ້າ.
  • ໂຄງການສົ່ງເສີ່ມຜະລິດຕະພັນສີໄມ້ລາຍມື.
  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ.
  • ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານກະສິກໍາ.
  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຈຸດຊົມທີວທັດທຳມະຊາດດົງພູວຽງ.