ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງທ່າປາງທອງ


ສະພາບລວມ

ເມືອງທ່າປາງທອງ ຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງແຂວງ ປະມານ 147 ກິໂລແມັດ, ມີເນື້ອທີ່ 2.155,04 ກິໂລຕາແມັດ, ເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ລັກສະນະພູມສັນຖານຂອງເມືອງປະກອບດ້ວຍ 03 ເຂດຄື: ເຂດພູສູງ, ເຂດພູຕ່ຳຫຼຸບໂນນ ແລະ ທົ່ງພຽງ ມີພູຜາສະຫຼັບສັບຊ້ອນຫຼາຍສາຍທີ່ເນັ່ງອ້ອມຮອບເປັນລຸບໂນນ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 382,43 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 77,32% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 10,69% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 11,99% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 8,52 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.014 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ທັງໝົດ 9.273,44 ເຮັກຕາ, ດ້ວຍສະມັດຕະພາບສະເລັ່ຍ 3,4 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ເຂົ້ານາແຊງ ປະຕິບັດໄດ້ 474 ເຮັກຕາ, ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ 4,16 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ຢາສູບ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກກ້ວຍ, ສາລີ, ມັນດ້າງ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 24 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 4 ແຫ່ງຝາຍນໍ້າລົ້ນ 18 ແຫ່ງ, ຊົນລະປະທານເຊສະລາລອງ ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 800 ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊບັງນວນ 1 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 16 ບ້ານ, ມີເນື້ອທີ່ 45.000 ເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດດົງສີທວນ ມີ 22 ບ້ານ, ກວມເນື້ອທີ່ 101.634 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ 67 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນິເຈີ້ 5 ຫົວໜ່ວຍ,ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງປະເພດທົ່ວໄປມີ 62 ຫົວໜ່ວຍ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 49 ເສັ້ນ, ຍາວ 307,80 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນ: ເສັ້ນທາງປູຢາງຍາວ 90 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງປູແຮ່ຍາວ 144,9 ກິໂລແມັດ, ທາງປູດິນທໍາມະຊາດຍາວ 72,9 ກິໂລແມັດ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ປະຈຸບັນເມືອງມີການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອ່າງເກັບນ້ຳຊົນລະປະທານເຊສະລາລ໋ອງ, ກຳລັງມີການສຳຫຼວດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດພູໂຮງ ແລະ ວັດສີສົມດີ ບ້ານຫ້ວຍໝື່ນ.

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການ ຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາປີ.
 • ໂຄງການ ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາ.
 • ໂຄງການ ປູກພືດແບບປະສົມປະສານຢູ່ໃນຄົວເຮືອນ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງໝູລາດ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງໄກ່ລາດ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງປາໃນໜອງສະ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້າ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຜັກຫວານປ່າ.
 • ໂຄງການ ຈັດຊື້ລົດໄຖນານ້ອຍ.
 • ໂຄງການ ລ້ງງງົວລາດ.
 • ໂຄງການ ລ້ຽງໝູລາດ.
 • ໂຄງການ ລ້ຽງແບ້.
 • ໂຄງການ ລ້ຽງໄກ່.
 • ໂຄງການ ລ້ຽງປາ.
 • ໂຄງການ ບໍລິການໂຮງຂ້າສັດ.
 • ໂຄງການ ບໍລິການໂຮງສີເຂົ້າ.
 • ໂຄງການ ຜະລິດໄມ້ແປຮູບ, ໄມ້ເຄຶ່ອງເຮືອນ, ໄມ້ປັກເກ, ວົງກົບປະຕູ, ວົງກົບປ່ອງຢ້ຽມ, ຕູ້, ຕັ່ງ, ຕຽງ, ບານປະຕູ,ບານປ່ອງຢ້ຽມ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການເຮັດຖ່ານຂາວ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການຈັດສານເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການ ສິນເຊື່ອທາງດ້ານກະສິກຳ.
 • ໂຄງການ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດພູໂຮງ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວິທະຍາການຫຼັງການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດເຂົ້າ.