ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ


• ເມື່ອທຽບໃສ່ 3 ຂະແໜງການຫຼັກ ເຫັນວ່າຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວສູງກວ່າໝູ່ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,50%, ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 6.221.383,08 ລ້ານກີບ, ເຊິ່ງຫຼຸດແຜນການ 0,43% (ແຜນການ 12,93%) ຂະແໜງການທີ່ເດັ່ນ ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ກວມ 16,61%, ອຸດສາຫະກໍາກໍ່ສ້າງ ກວມ 7,97%, ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ກວມ 6,75% ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໄຟຟ້າ ກວມ 2,13%; ສຳລັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃນປີ 2018 ໄດ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ 02 ລາຍການ ຄື: ເຈ້ຍມ້ວນ (ໂຮງງານຊັນເປເປີ້) ແລະ ຢາງພາລາ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ ມີມູນຄ່າໃນຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 1.846.500,00 ລ້ານກີບ, ຮອງລົງມາແມ່ນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາສູບ ມີມູນຄ່າ 353.200,00 ລ້ານກີບ. ເບີ່ງລວມແລ້ວ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກໍ່ຍັງຫຼຸດແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ.

• ອີງຕາມການສຳຫລວດແຮງງານປີ 2015, ແຮງງານອາຍຸແຕ່ 15-64 ປີ, ມີ ປະມານ 624.060 ຄົນ (ຊາຍ 309.345 ຄົນ), ກວມ 64,36% ຂອງປະຊາກອນ. ສະເພາະແຮງງານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ 4 ເມືອງອ້ອມຂ້າງ ມີປະມານ 299.752 ຄົນ, ກວມ 48% ຂອງແຮງງານທົ່ວແຂວງ.

• ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 4 ຈຸດ ເຊັ່ນ:

ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ

ຂົງເຂດທີື່ຕ້ອງການໆລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ

· ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຫົວອາຫານສັດ

· ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ

· ສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳຕໍ່າສາດຜື

· ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ

· ຜະລິດອາຫານສຳເລັດຮູບຈາກກະສິກຳ

· ຜະລິດວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ

· ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເກີບ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ

· ຜະລິດປະກອບເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກຮັບໃຊ້ໃນການເຮັດກະສິກຳ

· ຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍດ້ວຍເຊຣາມິກ

· ຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຈາກພຣາດສະຕິກ ແລະ ແກ້ວ

· ປຸງແຕ່ງຫີນແຊນສະໂຕນ

· ຜະລິດ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງໄຟຟ້າ

· ຜະລິດສາຍໄຟຟ້າ