ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນ ດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ


  • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງງົວນົມ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ
  • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ, ພີນ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ
  • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງຟາມລ້ຽງໄກ່ໄຂ່ ແລະ ໄກ່ຊີ້ນ ຢູ່ເມືອງສອງຄອນ, ຈຳພອນ ແລະ ເມືອງພະລານໄຊ
  • ໂຄງການປູກພືດຜັກອີນຊີ, ພືດອໍການິກສົ່ງອອກ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ອາດສະພັງທອງ, ພະລານໄຊ, ຈຳພອນ
  • ໂຄງການປູກໝາກບົວ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໝາກບົວ
  • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າກ່ຳ ເພື່ອການສົ່ງອອກ
  • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກກາເຟ, ຊາ, ພິກໄທ ຢູ່ເຂດເມືອງເຊໂປນ
  • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ: ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ໝາກມີ້, ໝາກມັງກອນ