ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນ ດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ


 • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຫົວອາຫານສັດ (ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂວງ 40.000-50.000 ໂຕນ/ປີ (ອາຫານໝູກວມ 50%, ງົວ 20%, ປາ 20% ແລະ ໄກ່ 10%) ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງຈຳພອນ
 • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມຫັດຖະກຳຈາກຜື (ວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດ)
 • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ
 • ໂຄງການຜະລິດອາຫານສຳເລັດຮູບຈາກກະສິກຳ
 • ໂຄງການຜະລິດວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕ່າງໆ
 • ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເກີບ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ
 • ໂຄງການຜະລິດປະກອບເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກຮັບໃຊ້ໃນການເຮັດກະສິກຳ
 • ໂຄງການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍດ້ວຍເຊຣາມິກ
 • ໂຄງການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຈາກພຣາດສະຕິກ ແລະ ແກ້ວ
 • ໂຄງການປຸງແຕ່ງຫີນແຊນສະໂຕນ
 • ໂຄງການຜະລິດ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງໄຟຟ້າ
 • ໂຄງການຜະລິດສາຍໄຟຟ້າ