ໂຄງການລົງທຶນແບ່ງຕາມເມືອງ (ອັບເດດ 12/2019)


ລາຍຊື່ບໍລິສັດ
ລ/ດ ຊື່ບໍລິສັດ ສັນຊາດຂອງນັກລົງທຶນ ອາຍຸການລົງທຶນ (ປີ) ດຳເນີນກິດຈະການ ໃນ/ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ
I ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ 140 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ຢາສູບ ຫົງຖາໂຊກດີລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຈີນ 20 ປູກ, ບົ່ມ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
2 ບໍລິສັດ ໂທລະພາບໃຊ້ສາຍສະຫວັນນະເຂດຈຳກັດ ຈີນ 10 ບໍລິການ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
3 ບໍລິສັດ ສະຫວັນຮີເຈນ ຈຳກັດ ຈີນ 50 ໂຮງແຮມ, ສະຖານບັນເທິງ ກາຊີໂນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
4 ບໍລິສັດ ເຊີລີ້ລາວ ແຟຊັ້ນ ຈຳກັດ ຈີນ 31 ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າສຳລັບຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະ ເສື້ອຊ້ອນຜູ້ຍິງທຸກຊະນິດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
5 ບໍລິສັດ ຕິດຕັ້ງເຄືອຄ່າຍໂທລະພາບ ດີຈີຕ້ອນແບບບໍມີສາຍ ຈີນ 20 ບໍລິການຕິດຕັ້ງສັນຍານໂທລະພາບດີຈີຕ້ອນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
6 ບໍລິສັດ ຟູລິ (ລາວ) ຕັດຫຍິບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈີນ 30 ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
7 ບໍລິສັດ ຊີວີລັກ ລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ສ້າງໂຮງງານອອກແບບຜະລິດອຸປະກອນສື່ສານ, ອຸປະກອນເລັກໂຕນິກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
8 ບໍລິສັດ ອາຊ້ຽນ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ນຳເຂົ້າສະບຽງອາຫານ, ນຳເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໄຊໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການຜະລິດຕະພັນກສິກຳຫັດຖະກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ລັດບໍ່ເກືອດຫ້າມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
9 ບໍລິສັດ ກົວຫົງອຽນ ລາວ ຈີນ ກຣຸບ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ໂຮງງານຜະລິດແກ້ວ, ຜະລິດປຣາສະຕິກ ແລະ ຜະລິດສີນ້ຳມຶກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
10 ບໍລິສັດ ຮົງກົງ ຄິງກຣາບວິ ໂທແບັກໂກ ລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
11 ບໍລິສັດ ແອັດວານ ເອັນເນັກເຕັກ ພອບເພີ້ຕີ້ດີເວລອບເມັດ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ປຸກສ້າງໂຮງງານສຳລັບໃຫ້ເຊົາ ຫລື ຂາຍອາຄານໂຮງງານພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ, ສ້າງສ້າງສູນຝຶກສີມືແຮງງານ, ສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາທີ່ພັກ ສຳລັບແຮງງານ ທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດໃນເຄື່ອຄ້າຍຂອງຕົນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
12 ບໍລິສັດ ໂຢເຮັງຢວນ ຊາຍນາ ກຣຸບ ຈຳກັດ ຈີນ 50 ໃຫ້ບໍລິການຫລັງການຂາຍ, ສອມແປງປ່ຽນຖ່າຍອາລ່ ແລະ ຕົບແຕ່ງລົດ, ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກລົດທີ່ຜະລິດຈາກປະເທດຈີນ ມາປະກອບຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
13 ບໍລິສັດ ແອັດວານສໍ ຄອນເນັກເຕັກລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ຜະລິດອຸປະກອນເຊື່ອມຕິ, ສ່ວນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ລົດອຸປະກອນເຊື່ອມຕິ, ສ່ວນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
14 ບໍລິສັດ ກົວເຫງົຢວນ ສົ່ງເສີມການຄ້າຂາອອກ ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຈີນ 50 ການຄ້າຂາອອກ- ຂາເຂົ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
15 ບໍລິສັດ ພຣາຍ ແມນເນັດເຈີເມັນ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອາຄານໂຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
16 ບໍລິສັດ ແອັດວານສ ເອັນເທັກ ຟອບເຟີຕີ້ ດີເວີລົບເມັນ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ປຸກສ້າງໂຮງງານສຳລັຍໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ຂາຍອາຄານໂຮງງານ ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ, ສ້າງສູນຝຶກສີມືແຮງງານ, ສະໝອງແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາທີ່ພັກ ສຳລັບແຮງງານໃຫ້ບໍລິສັດ ສຳລັບແຮງງານໃຫ້ບໍລິສັດເຄືອອຂງຕົນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
17 ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ຜະລິດ, ຈຳໜ່າຍວັດສະດຸອຸປະກອນກໍ່້າງຕາມມາດຖານສາກົນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
18 ບໍລິສັດ ໂກໂບ້ເລເບີ ເຊີວິດ ຈຳກັດ ຈີນ 75 ບໍລິການຈັດຝຶກສີມືແຮງງານ ແລະ ສະໜອງທີ່ພັກອາໃສໃຫ້ແຮງງານທີ່ເຮັດຢູ່ໃນເຂດ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
19 ບໍລິສັດ ຊົ້ງເຊີນ ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ລາວຈຳກັດ ຈີນ 0 ການນຳເຂົ້າສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ້ອຍປະຈຳວັນ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ, ເຄື່ອງວັດຖຸກໍ່ສ້າງ, ແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ກະສິກຳ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
20 ບໍລິສັດ ໂກໂບອິນເວດສະເມັນ ໂຮນດິງ ຈຳກັດ ລາວ 75 ພັດທະນາບໍລິຫານຈັດການສັງຫາລິມມະຊັບເປັນຕົ້ນ: ຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງງານ ແລະ ໂຮງງານສ້ອມແປງພາຍໃນອາຄານ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຕາມການປຶກສາ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
21 ບໍລິສັດ ວັນນະວິດຊີພີ ໄທ 15 ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໄຟຟ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
22 ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງສາກົນ ໄທ 15 ບໍລິການຂົນສົ່ງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
23 ບໍລິສັດ ເຄພີ ນິສເຊຮີ້ ຈຳກັດ ໄທ 20 ບໍລິການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ສີລົດທຸກຊະນິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
24 ບໍລິສັດ ເອັດເອັບລາວ ຈຳກັດ ໄທ 15 ລ້ຽງສັດແບບຟາມປິດ ແລະ ເປິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
25 ທະນາຄານກຸງສີອາຍຸທະຍາ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄທ ບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
26 ບໍລິສັດ ໄຊໂຍເອເອ ລາວຈຳກັດ ໄທ 30 ປູກ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ເກັບຊື້ໄມ້ວິກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
27 ບໍລິສັດ ເຄພີນິເຊອີ ມີຊູກິ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄທ 30 ປະກອບຊີ້ນສ່ວນເອເຫລັກໂຕນິກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
28 ບໍລິສັດ ລາວເວີນສະຫວັນ ຈຳກັດ ໄທ 50 ບໍລິການສູນການຄ້າ, ການວາງສະແດງ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
29 ບໍລິສັດ ອຸໄລ ສີລາວ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຜະລິດນ້ຳສີທຸກຊະນິດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
30 ບໍລິສັດ ເດັນໂຊ ອິນເຕີເນເຊີນແນວ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຜະລິດນ້ຳສີທຸກຊະນິດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
31 ບໍລິສັດ ບຸນພັດທະນາ ຈຳກັດ ໄທ 30 ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສໃນດິນຕາມສັນຍາເຊົ່າ ສະບັບລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2012 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
32 ບໍລິສັດ ກະເສດລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 0 ບໍລິການສີເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຂົ້າສານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
33 ບໍລິສັດ ອີແອນທີ ເມໂທໄຟດັກໂຊ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
34 ຮ້ານ ອາຫານໂອຊິນ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດ ໄທ 0 ບໍລິການຮ້ານອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
35 ບໍລິສັດ ເກັດເວ ຈຳກັດ ໄທ 75 ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ ທີ່ພັກອາໃສ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ, ປ້ຳນ້ຳມັນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
36 ບໍລິສັດ ເຊເລດຕີກ້າ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາອອກແບບ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງມືອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນຄົມະນາຄົມ, ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກທຸກຊະນິດ, ບໍລິການຫລັງການຂາຍ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
37 ບໍລິສັດ ທີເອັມແອວ ອາຮຽນ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 30 ສຳຫລວດອອກແບບ, ເປນທີ່ປຶກສາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານໂຮງງານ, ໃຫ້ເຊົ່າກົນຈັກໜັກ ແລະ ສໜອງວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບການລົງທຶນ ຢູ່ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
38 ບໍລິສັດ ສະຫວັນນິໂຕ້ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 28 ນຳເຂົ້າຮູບພາບພ້ອມດ້ວຍຂອບເພື່ອມາວາງສະແດງ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ຂາຍ ແລະສົ່ງອອກໄປປະເທດທີ ສາມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
39 ບໍລິສັດ ຊີແອນຊີ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 75 ນຳເຂົ້າອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ໂຮງງານ, ເຄື່ອງຈັກ, ເຟີນີເຈີ້, ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນ ຂສສຊ ແລະ ສົ່ງອອກໄປປະເທດທີສາມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
40 ບໍລິສັດ ສະຫວັນແອັດແຊັດ ແມນເນັດເຈີເມັນ ຈຳກັດ ໄທ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
41 ບໍລິສັດ ແອັດດີເຈ ດີເວີລົບເມັດ ຈຳກັດ ໄທ 28 ປູກສ້າງຫໍພັກ, ອາຄານໃຫ້ເຊົ່າຢູ່ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
42 ບໍລິສັດ ເອັມເອັມເຄ ຟ໋ອບເຟີຕີ້ ດີດີເວີລົບເມັດ ຈຳກັດ ໄທ 75 ກໍ່້າສງໂຮງງານ, ສາງ ແລະ ອາຄານໃຫ້ເຊົ່າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
43 ບໍລິສັດ ເອອີຊີ ຊຸບເບີຄາ ແລະ ຄຣາສຊິກຄາ ຈຳກັດ ໄທ 75 ການນຳເຂົ້າລົດບູຮານ, ອາໄຫລ່, ເພື່ອຟື້ນຟູ, ້ອມແປງ, ຕົບແຕ່ງ ແລ້ວສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
44 ບໍລິສັດ ພີຈີແອບເອັກ ຈຳກັດ ໄທ 30 ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
45 ບໍລິສັດ ເຄພີ ອິນເຕີເນັກໂຊແນວ ກຣູບ ຈຳກັດ ໄທ 50 1. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, 2. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂລຈິດຕິກ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ , 3. ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ພະລັງງານທົດແທນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
46 ບໍລິສັດ ເຄເອັມແອບຢູ ຈຳກັດ ໄທ 30 ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍວັດສດຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງທຸກປະເພດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
47 ບໍລິສັດ ທີເອັດຊີ ເອັນເທັກ ຈຳກັດ ໄທ 30 ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກລະຫວ່າງປະເທດ, ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ສິນຄ້າ, ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງມືກົນຈັກໜັກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
48 ບໍລິສັດ ອີຊູບະ ເດີ ເມນູແຟັກເຈີເຮີ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຜະລິດນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດຈາກນົມ: ໂຢເກິດ, ນົມສົ້ມເນີຍແຂງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
49 ສູນຈຳນ່າຍສິນຄ້າຫັດຖະກຳ- ແບບຄົບວົງຈອນ ສະຫັວນແອັດວານສ໌ ຈຳກັດ ໄທ 0 ບໍລິການດ້ານອາຫານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
50 ບໍລິສັດທິບສະຫວັນ ມາແກັດຕິ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 75 ບໍລິການດ້ານການຕະຫລາດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
51 ບໍລິສັດ ອາລາຢາ ສົມບູນການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ໄທ 0 ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງົດງ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ສະບຍງອາຫານ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
52 ບໍລິສັດ ເຄເຈ ໂກລໂບ ຈຳກັດ ໄທ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
53 ບໍລິສັດ ອິດຊູບະ ລາວມົ້ວ ຈຳກັດ ໄທ 50 ຟາມລ້ຽງງົວນົມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
54 ບໍລິສັດ ອໍການິກ ນາໂນ ໄບໂອ ຈຳກັດ ໄທ 0 ຄົ້ນວ້າພັດທະນາເຊື້ອຈູລິນຊີໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນຫົວເຊື້ອປຸ໋ຍຊີວະພາບເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳຊາວກະສິກອນດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຊື້ອຈຸລິນຊີໃນກະເສດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
55 ບໍລິສັດ ອີເອັມຊີ ຈຳກັດ ໄທ 50 1. ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາໃນການຂຽນບົດປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດແທກ, ເກັບຕົວຢາງ, ວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນໃນ ຂສສຊ, 2. ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ, ບຳບັດ, ກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
56 ສູນອອກກຳລັງກາຍຄົບວົງຈອນ ສະປາຄ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 0 ໃຫ້ບໍລິການສູນອອກກກຳລັງກາຍຄົບວົງຈອນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
57 ບໍລິສັດ ເອສເຄ ທີເວລຣ ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ໄທ 0 ນຳເຂົ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ເຄື່ອງວັດຖຸກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ເຄື່ອງປ້າຂອງດົງທີ່ລັດເກືອດຫ້າມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
58 ບໍລິສັດ ອີພີເຕີ ຊັບເອັນເຈີລີ ຈຳກັດ ໄທ 75 ສຳຫລວດອອກແບບ ແລະ ຕັ້ງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
59 ບໍລິສັດ ເອັນຟຮີ ສະຫວັນ ຈຳກັດ ໄທ 75 ສຳຫລວດອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງຕະຄ່າຍໄຟຟ້າ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອື່ນໆ, ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານພະລັງງານຕ່າງໆ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
60 ບໍລິສັດ ຟາຍຄົວ ມາຍໄລ ຈຳກັດ ໄທ 75 ຜະລິດສະໝູນໄພ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສະໝູນໄຟການແພດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
61 ບໍລິສັດ ສະຫວັນ ສີວິເລນ ຈຳກັດ ໄທ 75 ບໍລິການທີ່ປຶກສາ-ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
62 ບໍລິສັດ ຟີໂນໂຄ ຈຳກັດ ໄທ 50 1. ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ,2. ບໍລິການຈັດຫາ, ຄຸ້ມຄອງ, ສະໝອງ,ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບສີມືແຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
63 ບໍລິສັດ ທີໄອຈີ ອິນເຕີເຊີ້ແນວ ກຣຸບ ຈຳກັດ ໄທ 50 1. ລົງທຶນພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ລະບົບຄົມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ສູນຂໍ້ມູນຂາວສານ, ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ໂຮງງານນ້ຳປະປາສະໜອງໃຫ້ເຂດ, 2. ໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ, 3. ສົ່ງເສີມການຜະລິດລົດແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ການນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
64 ບໍລິສັດ ອິນເທັກ ຟາມໝູ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 0 ຜະລິດລູກໝູ ແລະ ຊີ້ນໝູ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
65 ບໍລິສັດ ເຄບີ ສະຫວັນ ຄອນກຣີດ ໂປຼດັກ ຈຳກັດ ໄທ 50 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຄອນກຼີດທຸກຊະນິດເຊັ່ນ: ດິນບ໋ອກ, ເສົາເຂັມ, ເສົາໄຟຟ້າ, ທໍ່ຄອນກຼີດ, ຮົ້ວຄອນກກຼີດສຳເລັດຮູບເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
66 ບໍລິສັດ ມີຢາໂຕ້(ລາວ) ຈຳກັດ ໄທ 10 ສ້າງຕັ້ງງໂຮງງານປະກອບສົກອັບ, ສົ່ງສ່ວນອາໄຫລ່ລົດຍົນເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
67 ບໍລິສັດ ອິນຟິນິດ ແກຮນ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 10 1. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຮັບຝາກ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ, 2. ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຈາຍສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 3. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຈັດການ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ1.ຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
68 ບໍລິສັດ ເຮີບນາບິດສ໌ ພາມາເຊຕີໂຄ ຈຳກັດ ໄທ 75 1. ສົ່ງເສີມດ້ານວິຊາການໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາສາຍພັນ ແລະ ປູກພືດສະໝູນໄຟ ເພື່ອຮັບໃຊ້ດ້ານການແພດ, 2. ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ, ອາຫານເສີມ, ຢາຮັກສາໂລກ ແລະ ແຜນແພ ຈາກພືສະໝູນໄຟ3. ສ້າງຕັ້ງສູນຸຂະພາບດວ້ຍຜະລິດຕະພັນຈາກພືດສະໝູນໄຟ 4. ນຳເຂົ້າເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງ-ແປຮູບພືດສະໝູນໄຟສຳລັບການແພດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
69 ບໍລິສັດ ເຄເຈ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 75 1. ເກັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອີເລັກໂຕນິກ ແລະ ໂລຫະທີ່ໃຊ້ພາຍໃນປະເທດເພື່ອຈໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, 2. ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານບົດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອີເລັກໂຕນິກແລ້ວ ຄັດແຍກເອົາໂລຫະເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
70 ໂຮງງານຜະລິດທໍ່ pvc ອິນເຕີພຣາສຕິກ ຈຳກັດ ໄທ 15 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍທໍ່Ò PVC ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
71 ໂຮງແຮມ ເມກົງ ຫວຽດນາມ 10 ໂຮງແຮມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
72 ວິສາຫະກິດ ຫຸ້ນສ່ວນຜະລິດກົວ ຄູນຄຳທັງລອງ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດກົ່ວ, ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງປະກອບໝໍ້ໄຟ ແລະ ຮັບເກັບຊື້ໝໍ້ໄຟເກົ້າທຸກຊະນິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
73 ບໍລິສັດ ຕີ່ອໍໂຕ້ ສ້ອມແປງລົດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 0 ບໍລິການສ້ອມແປງລົດທຸກຊະນິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
74 ຮ້ານຕັດຫຍິບ ເຟືອງຈາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 0 ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າຍິງ, ຊາຍ, ຊຸດສາກົນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
75 ສາຂາທະນາຄານ ພາບລິກ ມາເລເຊຍ 15 ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານທະນາຄານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
76 ບໍລິສັດ ສະຫວັນປາຊີຟີກາ ດີເວລົບເມັນ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ໂຊນ C ໂຊນ C ໄກສອນພົມວິຫານ
77 ບໍລິສັດ ດີເຄແອບເອັດ ລາວ ຟອບເຟີຕີ້ ດີເວລົບເມັນ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
78 ບໍລິສັດ ລາວຊັສເຕນເອໂບເວັນເຈີ້ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 30 ສົ່ງເສີມ, ເກັບຊື້ ແລະ ກັ່ນນ້ຳມັນຈາກໝາກເຍົາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
79 ບໍລິສັດ ນ້ຳປະປາສະຫວັນ-ດີເຄແອບເອສ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 30 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳປະປາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
80 ບໍລິສັດ ເມກາເທັກ ແອນ ແອັດໂຊຊາຍເອັສ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 75 ບໍລິກດານໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສຳຫລວດອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
81 ບໍລິສັດ ສະຫວັນລຽວ ແອັດແທັກດີເວີລົບເມັນ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບຢູ່ຈຸດ - D ໂຊນ D ໄກສອນພົມວິຫານ
82 ບໍລິສັດ ພີແອັມແອວ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງຄົບົງຈອນ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 0 ຮັບເໝົາບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກທີ່ທຳການຜະລິດໃນໂຮງງານ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
83 ບໍລິສັດ ສະຫວັນປາກ ໂກໂບ້ ອິນດາສະຕີ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 75 ນຳເຂົ້າອຸປະກອນເພື່ອປະກອບເປັນຕູ້ເກັບເຄື່ອງຢູ່ໃນໂຮງງານ ແລະ ບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
84 ບໍລິສັດ ທຣອງນ້ຳໂລຈິດຕິກ ໂຊຮູເຊີນ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 75 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
85 ບໍລິສັດ ຊິນນ໋ອກ ລາວ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 75 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອອກແບບ ແລະ ຜະລິດທໍ່ເຫລັກສະແຕນເລດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
86 ບໍລິສັດ ຄີວໂອຄີວ ອິຍເວັດສະເມັດ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ສຶກສາ ແລະ ຊອກຊ່ອງທາງການລົງທຶນໂຄງການຕ່າງໆ, ພັດທະນຍາອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງານໂຮງງານໃຫ້ເຊົ່າ, ຊື້ຂາຍ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນ ເຂດ ຂສສຊ, ພັດທະນາລະບົບການທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ການບັນເທີງ. ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
87 ບໍລິສັດ ສະຫວັນເວວທ໌ ເຊີວິດສ໌ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ-ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິການຈັດຫາງານ, ເຊົ່າລົດ, ຈອງໂຮງແຮມ, ຈອງປີ້ຍົນ, ຈຳດສຳມະນາ, ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
88 ບໍລິສັດ ສະວັນປາກ ແຄັດເທີລົງ ເຊີວິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມາເລເຊຍ 75 1. ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ເກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນກະສກຳ ເພື່ອມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານສຳເລັດຮູບ, 2. ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສະໜອງອາຫານສຳເລັດຮູບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນໃນເຂດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
89 ບໍລິສັດ ບີບີ ກຣຸບ ລາວ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ບໍລິການ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
90 ບໍລິສັດ ວັນບີວັນ ຊີຕີ້ ຈຳກັດ ມາເລເຊຍ 50 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
91 ບໍລິສັດ ເວດສະພົງສ ເມດີຄໍ ກຣຸບ ຈຳກັດ ລາວ 75 ສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການດ້ານການແພດຄົບວົງຈອນເພື່ອໃຫ້ບໍລິການກວດເຊັກສຸຂະພາບ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ສະໜອງຢາ, ອຸປະກອນທາງດ້ານການແພດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
92 ບໍລິສັດ ກຣາບອິນດັດສຕີ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 15 ຜະລິດລອງເທົ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
93 ບໍລິສັດ ລາວຕິນ ສະເມວຕິ້ງ ແອນ ຣີຟາຍຮີ້ງ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 30 ຜະລິດກົວ, ກົວປະສົມ, ອະໂລຫະ ແລະ ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານຜະລິດໃໝ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
94 ບໍລິສັດ ໂອເອັມລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ພັດທະນາກໍ່ສ້າງໂຮງງານ, ຮ້ານຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
95 ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ໂບໂຊກຸ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ສ້າງໂຮງງານເພື່ອຜະລິດສິິ້ນສ່ວນອຸປະກອນທີ່ປະກອບໃນລົດຍົນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
96 ບໍລິສັດ ເຄພີ ບິວ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 50 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງສຳອາງ, ເຄື່ອງຫລີ້ນເດັກນ້ອຍ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
97 ບໍລິສັດ ມິດຊູຊຸ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດສາຍໄຟ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
98 ບໍລິສັດ ອາເດີລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 31 ຜະລິດວິກຜົມແບບຫັດຖະກຳ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
99 ບໍລິສັດ ໂຕໂຢໂລໄຊ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 1 ສຶກສາຂໍ້ມູນການລົງທຶນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
100 ບໍລິສັດ ເມັກເທັກ ເວີນສ໌ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 50 ຜະລິດ ແລະ ແປຮູບໂລຫະຕ່າງໆເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
101 ບໍລິສັດ ກິຕາລີ ອີເລັກທິກ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ສ້າງຕັ້ງໂຮງແຮມດ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບອຸປປະກອນຜະລິດພະລັງານແສງຕາເວັນ ແລະ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕນິກ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
102 ບໍລິສັດ ລາວ ນິຊີມັດຊີ ຄອນສະຕັກເຊິນ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 4 ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ຮັບເມົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ຳລຸງຮັກສາຕຶກອາຄານ ແລະ ລະບົບໂຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
103 ບໍລິສັດ ເອັນທີທີ ຄອມມູນີເຄເຊີນ ລາວ ແບຣນອອບຟິດ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 5 ສຶກສາສຳຫລວດສະພາບຕະຫລາດດ້ານໄອທີ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ່ສປປລາວ.2. ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ອອກແແບລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້, ໂທລະຄົມ, ວາຍຟາຍ, ອິນເຕີ້ເນັດຄວາມໄວສູງ, 3. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຖານຂໍ້ມູນ. ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
104 ບໍລິສັດ ຄາໂປ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 50 ບໍລິການ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
105 ບໍລິສັດ ທີພີຈີ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 30 ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທາງເລືອໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ຂສສຊ ແລະ ໄຟຟ້າລາວດ ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນພະລັງງານທາງເລືອກແສງຕາເວັນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
106 ບໍລິສັດ ບັນໂດ ເດັນເຊນ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ດຳເນີນການຜະລິດສາຍໄຟດ ສາຍເຄເບີ້ ອຸປະກອນການສຶກສາຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
107 ບໍລິສັດ ແອລຊີບີລາວ ໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 1. ເພື່ອປຶກສາ ແລະ ສຳຫລວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນພັດທະນາໂຮງງານທາງເລືອກ 2. ນຳເຂົ້າແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເພື່ອການທົດລົງເປັນພະລັງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
108 ບໍລິສັດ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ສິງກະໂປ 15 ການຕະຫລາດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
109 ບໍລິສັດ ຊິນນາລາວ ຈຳກັດ ສິງກະໂປ 15 ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (LOGISTIC) ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
110 ບໍລິສັດ ຟາຍລ້ຽມ ຈຳກັດ ສິງກະໂປ 30 ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລາວ, ໃຫ້ບໍລິການເສີມຸລະກິດຂອງຄົນລາວອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
111 ບໍລິສັດ ນິບປອນ ເອັກສ໌ເປຣດ (ອາຊີໃຕ້ & ໂອເຊອານີ ) ພີທີອີ ຈຳກັດ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ສິງກະໂປ 75 ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານໂລຈິດຕິກດ ການຂົນສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
112 ບໍລິສັດ ໂຊລາ ຊິສເຕັມ ເອັມເອັມ ລາວ ຈຳກັດ ສະວີເດັນ 50 1. ລົງທຶນສຶກສາ, ສຳຫລວດ, ອອກແບບ, ພັດທະນາ, ດຳເນີນງານ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານທາງເລືອກ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ເຂດ ແລະ ສົ່ງອອກ, 2. ລົງທຶນກໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ, ລະບົບສາຍສົ່ງເພື່ອເຊື່ອມເຂົ້າເຂດ ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າລະບົບແຮງສູງເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
113 ບໍລິສັດ ສະຫວັນນະເຂດ ກາເມັນ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 15 ຕັດຫຍິບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
114 ບໍລິສັດ ອີຊີລໍ ລາວ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ, ສ້າງໂຮງງານຜະລິດແວ່ນຕາ ແລະ ອຸປະກອນທຸກຊະນິດກ່ຽວກັບສາຍຕາ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
115 ບໍລິສັດເ ສະຫວັນເຊີວິດ ອາພຣາສເມັນ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 31 ປຸກອາຄານ, ຮ້ານຄ້າ, ຫ້ອງການ ສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
116 ບໍລິສັດ ເຈພີ ອິນເວັສເມັນ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 50 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
117 ບໍລິສັດ ອີຊີໄອ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 30 ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການບໍລິການຢູ ຂສສຊ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
118 ບໍລິສັດ ໄຫໄດບາວລາວ ຈຳກັດ ຝຣັ່ງ 72 ຄັດແຍກຫຸ້ມຫໍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການດ້ານລະບົບສິນຄ້າ, ການຄ້າຜ່ານເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ຂາເຂົ້າ-ຂສາອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
119 ຮ້ານ ອາຫານລາວເດີມ ນິວຊີແລນ 15 ບໍລິການອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ເຮືອແພນຳທ່ຽວ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
120 ໂຮງງານ ຜະລິດດິນຈີ່ ສະຫັວນຈຳກັດ ອາເມກາ 30 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
121 ບໍລິສັດ ລາວ ພັດທະນາ ກຳຈັດຂອງເສຍ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອາເມກາ 10 ບໍລິການຈຳກັດຂອງເສຍດ ກຳຈັດສົ່ງເສດເຫຼລືໃນເທດສະບານເມືອງໄກສອນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
122 ໂຮງແຮມ ເອັດວີທີ ( S.V.T HOTEL) ອົດສະຕາລີ 30 ດຳເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
123 ບໍລິສັດ ໂອທີໄອ ເອເຊຍລາວ ຈຳກັດ ອົດສະຕາລີ 75 ນຳເຂົ້າເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ົ້ນແຮ່ລາວ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
124 ບໍລິສັດ ເອຊ້ຽນປາຍ ເຊີວິດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອົດສະຕາລີ 0 ນຳເຂົ້າທໍ່ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳເຊໂປນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
125 ບໍລິສັດ ໄອລອນບາກ ລາວ ໂຊຣ ຈຳກັດ ອົດສະຕາລີ 10 ສົ່ງເສີມການກ້າເບ້ຍ, ປູກ, ເກັບຊື້ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
126 ບໍລິສັດ ເອັດຊີ ອໍໂຕເມເຊີວິດ ຈຳກັດ ອົດສະຕາລີ 50 ຜະລິດຊີ້ນສ່ວນອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ, ໃຫ້ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ, ລະບົບໄຟຟ້າໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຢູ່ພາຍໃນເຂດ ແລະ ສະໜອງອາໄຫລ່ກົນຈັກອຸດສາຫພກຳທຸກປະເພດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
127 ບໍລິສັດ ດີລີ້ ຈຳກັດ ຮອນແລນ 75 ພັດທະນາອະສັງຫາລີມມະຊັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
128 ບໍລິສັດ ແອໂຣເເວີກ ລາວ ຈຳກັດ ຮອນແລນ 75 ດຳເນີນການຜະລິດຊິນສ່ວນອຸປະກອນເບາະນັ່ງໃນເຮືອບິນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
129 ບໍລິສັດ ໂອໂຕເວີລດ (ໂຄລາວດີວີລົບພີ້ງ) ຈຳກັດ ເກົາຫລີໃຕ້ 15 ປະກອບລົດທຸກຊະນິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
130 ບໍລິສັດ ຄໍ ຊິນເນຕິກ ຈຳກັດ ເກົາຫລີໃຕ້ 30 ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
131 ຮ້ານ ອາຫານເກົາຫລີຄີມສ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເກົາຫລີໃຕ້ 0 ບໍລິການອາຫານເກົາຫລີ, ກາເຟ, ເຂົ້າໝົມປັງອົບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
132 ບໍລິສັດ ເອັນດັບເບີນຢູ ຄໍເປີເຮເຊິນ ຈຳກັດ ລາວ 75 ນຳເຂົ້າອາຫານທະເລແ່ແຂງ, ອາຫານທະເລແຫ້ງ ແລະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຜັກ, ໝາກໄມ້ມາຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອຈຳໜ່າຍຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
133 ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟ ໄຈແອນ ຈຳກັດ ອັງກິດ 50 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາທາງລົດໄຟ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
134 ບໍລິສັດ ແອເວີໂລ ລາວ ຈຳກັດ ເບວຢ້ຽມ 75 ດຳເນີນການຜະລິດສີນສ່ວນອຸປະກອນເບາະນັ່ງເຮືອບິນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
135 ບໍລິສັດ ຊີບາ ແພຊັ້ນ ເອເຊຍ ຈຳກັດ ເບວຢ້ຽມ 50 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ, ອອກແບບ, ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າທຸກຊະນິດ, ນຳເຂົ້າເຄື່ອງນຸງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
136 ໂຮງງານປະກອບເຄື່ອງໄຟຟ້າໂຄລາວ ເກົາຫຼີ ປະກອບເຄື່ອງໄຟຟ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
137 ໂຮງງານປຶ້ມຂຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ຫວຽດນາມ ຜະລິດປຶ້ມຂຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
138 ໂຮງງານສະກັດຝຸ່ນເຄືອແຫມຂະໜາດນ້ອຍ ຫວຽດນາມ ສະກັດຝຸ່ນເຄືອແຫມຂະໜາດນ້ອຍ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
139 ບໍລິສັດ ແອເວີໂລ ລາວ ຈຳກັດ ເບວຢ້ຽມ 75 ດຳເນີນການຜະລິດສີນສ່ວນອຸປະກອນເບາະນັ່ງເຮືອບິນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
140 ບໍລິສັດ ຊີບາ ແພຊັ້ນ ເອເຊຍ ຈຳກັດ ເບວຢ້ຽມ 50 ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ, ອອກແບບ, ຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າທຸກຊະນິດ, ນຳເຂົ້າເຄື່ອງນຸງ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄກສອນພົມວິຫານ
II ເມືອງຈຳພອນ 2 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດສະຫວັນ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 4 ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດຫີນກາວ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ຈຳພອນ
2 ບໍລິສັດ ໂກເຊັນ ພັດທະນາກະສິກຳ-ອຸດສາຫະກຳ ລາວຈຳກັດ ເກົາຫລີໃຕ້ 0 ປູກເຂົ້າຈ້າວ, ລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງຄວາຍ, ລ້ຽງແບ້ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ຈຳພອນ
III ເມືອງສອງຄອນ 1 ບໍລິສັດ
1 ຕະຫລາດປາກຊ່ອງເມືອງສອງຄອນ ຈີນ 30 ບໍລິການ ດ້ານຕະຫລາດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ສອງຄອນ
IV ເມືອງຊົນະບູລີ 1 ບໍລິສັດ
1 ສາຂາບໍລິສັດ ໂກເດັນວັນ ເອັນເຕີພຣາຍ ຈຳກັດ ຈີນ 30 ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນາລົງເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຍື້ອກະດາດ ເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ຊົນນະບູລີ
V ເມືອງເຊໂປນ 24 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ນາມຊຽມຮັບເບີ້ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ຜະລິດຢາງໃນລົດຈັກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
2 ບໍລິສັດ ຄູນສະຫວັນລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 30 ປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນຢາງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
3 ບໍລິສັດແມ່ຂອງ-ລາວຈຳກັດ ຈີນ 30 ສ້າງສວນປູກ ແລະ ສວນກ້າເບ້ຍຢາງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
4 ບໍລິສັດ ພັດທະນາຢາງພາລາ ຢົງຊຽງລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 45 ປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
5 ບໍລິສັດ ກວາງດາ -ລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 45 ປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນຢາງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
6 ບໍລິສັດ ວວງຊາວ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
7 ບໍລິສັດ ທັອບເມກ້າ ອິນເຕີເນເຊີນແນວ ກຣຸບ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ໂຮງງານປະກອບ ແລະ ຜະລິດຢາງລົດຖີບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
8 ບໍລິສັດ ຫລອມໂລຫະພາກໃຕ້ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈີນ 0 ດຳເນີນກິດຈະການຫລອມໂລຫະ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
9 ບໍລິສັດ ຈາຫຸ້ຍ ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານນຳເຂົ້າເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
10 ບໍລິສັດ ຫຸ້ຍຫລົງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈີນ 0 ດຳເນີນກິດຈະການຫລອມໂລຫະ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
11 ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັັດ ຈີນ 75 ປູກໄມ້ວິກ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານບົດໄມ້ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດເຈັ້ຍ ແລະ ເຫື້ອເຈັ້ຍ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
12 ບໍລິສັດ ຊັນເປເປີ້ ໂຮນດິ້ງລາວ ຈຳກັດ ຈີນ 50 ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເຍື່ອເຈັ້ຍ ແລະ ເຈັ້ຍ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ທີ່ຜະລິດຈາກ ສິ່ງເສດເຫລືອເຍື່ອເຈັ້ຍ ແລະ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
13 ບໍລິສັດ ຕາດສະເລນພາວເວີ້ ຈຳກັດ ໄທ ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຕາມສັນຍາສຳປະທານ (CA) ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
14 ບໍລິສັດ ຟູຟົງ ແດນສະຫວັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 0 ຫລອມທອງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
15 ບໍລິສັດ ພັດທະນາກະສິກຳ ຄົບວົງຈອນ ຫຸ້ນສ່ວນຢຸຍບາວ ຫວຽດນາມ 35 ປູກຝັງ(ຢາງພາລາ, ມັນຕົ້ນ) ລ້ຽງສັດ (ງົວ,ຄວາຍ) ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
16 ບໍລິສັດ ປຸງແຕ່ງໄມ້ເຊໂປນ ຫວຽດນາມ 30 ສົ່ງເສີມການປູກ ແລະ ຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
17 ໂຮງງານຢຽບຮ່ອງສັງກະສີ ແລະ ຜະລິດປະຕູມ້ວນ ຕຽນມິນຫຽວດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 0 ຢຽບຮ່ອງສັງກະສີ, ຜະລິດປະຕູເຫລັກມ້ວນ, ສານຕ່າງໜ່າງເຫລັກ ແລະ ຜະລິດໝາມໜາກຈັບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
18 ບໍລິສັດ ຢຸງຫງັອກ ລາວ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂລຫະປະເພດ ກົ່ວ, ໂຍມ, ທອງ, ສັງກະສີ ແລະ ເຫລັກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
19 ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳ ຢົ້ງຊາວ ແດນສະຫວັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 0 ຜະລິດຢາງພາລາສະຕິກຄົບວົງຈອນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
20 ບໍລິສັດ ເອໂຊວິນ ຈຳກັດ ກຳປູເຈຍ ຜະລິດຢາງພາລາສະຕິກ ຄົບວົງຈອນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
21 ໂຮງງານຫຼອມເສດໂລຫະ (ໜໍ້ໄຟເກົ່າ) ແລະ ຢາງເສດ ຄືນໃໝ່ ຈີນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
22 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາເຊໂປນ ລາວ ຜະລິດເມັດຢາງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
23 ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ຫວຽດນາມ ຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
24 ໂຮງງານຜະລິດຢາງຕຽນຊາ ຫວຽດນາມ ຜະລິດຖົງຢາງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ເຊໂປນ
VI ເມືອງໄຊບູລີ 10 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ປຸ໋ຍສະຫວັນ ຈຳກັດ ໄທ 15 ຜະລິດປຸ໋ຍເຄມີ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
2 ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານມິດລາວຈຳກັດ ໄທ 40 ປູກອອ້ຍ ແລະ ສ້າງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳຕານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
3 ບໍລິສັດ ລາວຄາຍຢວນບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຈີນ 2 ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດແຮ່ເກືອໂປຣຕາດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
4 ໂຮງງານສັງກະສີດ້າຍຖັງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຜນຫລັງຄາ, ແຜນໂລຫະມຸງອາຄານ, ແຜ່ນລຽບ ແລະ ເຫລັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
5 ບໍລິສັດ ແອວວີພີ ການກະເສດ ຈຳກັດ ລາວ 0 ປູກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
6 ບໍລິສັດ ອີໂນວາລາວ ອິນເຕີເນເຊີນແນວ ຈຳກັດ ສິງກະໂປ 20 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຖ່ານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
9 ບໍລິສັດ ອິນດູຈີນ ຮ່ວມມືພັດທະນາລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສະວິດເຊແລນ 0 ໂຮງສີເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມຊາວນາ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ-ການບັນຊີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແນ່ນອນ, ໂປ່ງໃສໄວ້ໃຈຈາກກຸ່ມຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊພູທອງ, ໄຊບູລີ
10 ບໍລິສັດ ໄມ້ອັດລາວ ເຊັນເຈີລີ້ເຫວ້ສຸລິນ ຈຳກັດ ອິນເດຍ 0 ຜະລິດໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ, ໄມ້ປັກເກ້ປູພື້ນ, ໄມ້ອັດ, ໄມ້ປອກ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງເຟີ້ນີເຈີ້ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊບູລີ
VII ເມືອງທ່າປາງທອງ 1 ບໍລິສັດ
1 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບໂພທອງ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດໄມແປຮູບ, ໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ, ໄມ້ປັກເກ, ວົງກົບປະຕູ, ວົງກົບປ່ອງຢ້ຽມ, ຕູ້,ຕັ່ງ, ຕຽງ, ບານປະຕູ, ບານປ່ອງຢ້ຽມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ທ່າປາງທອງ
VIII ເມືອງນອງ 5 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນຢາງພາລາ S.G.S ລາວ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 30 ປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ນອງ
2 ບໍລິສັດ ກາດຟ-ຢ່າງພາລາຖ່າຍຮວ່າ ລາວ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 32 ປູກກາເຟ, ຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ນອງ
3 ບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ເຮືອງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 30 ປູກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກກວ້ຍເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ນອງ
4 ບໍລິສັດ ບົວລະພາກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ສະວີເດັນ 15 ປູກໄມ້ວິກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ນອງ
5 ບໍລິສັດ ສະໂຕລາ ລາວ ຈຳກັດ ສະວີເດັນ 50 ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ນອງ
IX ເມືອງພະລານໄຊ 2 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ຫັດຖະກຳເຟີນີເຈີ້ ສາງຂຸມິງເຈັຍ ຈຳກັດ ຈີນ 25 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງເຟີນີເຈີ້ໄມ້ສຳເລັດຮູບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ພະລານໄຊ
2 ບໍລິສັດລາວມີໄຊ ຈຳກັດ ໄທ 15 ຜະລິດນ້ຳຢາເຄມີອາຊິດຊຸນຟູລິກ H2SO4 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ພະລານໄຊ
X ເມືອງພີນ 3 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ເຂື່ອໄຟຟ້າ ເຊລະນອງ 1 ຈຳກັດ ຈີນ 0 ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊລະນອງ 1 ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ພີນ
2 ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນສຳຫລວດທໍລະນີສາດ ແລະ ພັດທະນາບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຈີນ 0 ຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫລວດແຮ່ທອງ, ແຮ່ມັງກາແນດ, ແຮ່ເຫລັກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ພີນ
3 ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນກວາຊາ ຊີຮູໂກ ລາວ ຫວຽດນາມ 30 ປູກດ ສົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ພີນ
XI ເມືອງວິລະບູລີ 4 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງ ມີເນໂຮນສ໌ ຈຳກັດ ຈີນ 50 ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ວິລະບູລີ
2 ບໍລິສັດ ຮ່ວມມື ດີເອັນຊີ-ວິທີເອັສ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 11 ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບາລິດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ວິລະບູລີ
3 ບໍລິສັດ ພັດທະນາກະສິກຳ ການຄ້າ ຮວ່າງຄາງສະຫວັນ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 30 ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດໄລຍະສັ້ນເປັນສິນຄ້າ(ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ງຂຽວ, ກວ້ຍ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ) ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ວິລະບູລີ
4 ບໍລິສັດ ເມກົງ ເອໄອທີ ຈຳກັດ ຫວຽດນາມ 30 ປູກສາລີ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ ເພື່ອສົ່ງອອກ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ວິລະບູລີ
XII ເມືອງອາດສະພັງທອງ 2 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານສະຫວັນນະເຂດ ຈຳກັດ ໄທ 40 ປູກອ້ອຍ ແລະ ສ້າງໂຮງງານ້ຳຕານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອາດສະພັງທອງ
2 ບໍລິສັດ ລາວ ອິນເຊັນ ແອນ ເນເຈີຣອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອິນເດຍ 0 ຜະລິດສະບູກ້ອນ, ຝຸ່ນ, ນ້ຳຢາຊັກລ້າງ, ປຸງແຕ່ງທູບຫອມ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອາດສະພັງທອງ
XIII ເມືອງອຸທຸມພອນ 15 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ມິດຕະພາບ ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ຈີນ 50 ບໍລິການຕະຫລາດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
2 ໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງ DDK ສະຫວັນນະເຂດຈຳກັດ ຈີນ 25 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍກະເບື້ອງມຸງຫລັງຄາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
3 ບໍລິສັດ ລາວ ພາວເວີ້ໂປຣ ເມນູແຟັກເຈີລິງ ຈຳກັດ ຈີນ 30 ຜະລິດໝໍ້ໄຟ (Batteries), ເຄື່ອງສາກ (Chargers) ທຸກປະເພດ ແລະ ລົດໃສ່ໄຟຟ້າ (ໄລຍະສອງ) ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
4 ບໍລິສັດ ຮົງກົງ ແພງລອງໂທບາໂຄ ຈຳກັດ ຈີນ 35 1.ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດເຈັ້ຍຫໍ່, ໃສ່ກ໋ອງ, ແກັດ. ວັດສະຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຢາສູບ ເພື່ອຈຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. 2 ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປູກຕົ້ນຢາສູບ ແລະ ຮັບຊື້ເພື່ອສະໜອງເຂົ້າໂຮງງານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
5 ບໍລິສັດ ໂລຈິດເຕັມ ລາວ ຈຳກັດ ໄທ 30 ບໍລິການລະບົບສາງ, ຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
6 ບໍລິສັດ ດັບເປີ້ນເອ ໂລຈິດຕິກ ໄທ 30 ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
7 ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ໂຮງີເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄທ 30 ສົ່ງເສີມ, ເກັບຊື້ ແລະ ສີເຂົ້າໄເາດຕະຖານ 95% ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
8 ບໍລິສັດ ລາວ ໄທຮົວ ຢາງພາລາ ໄທ 50 ປູກ ແລະ ສົ່ງເສີມປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢ່າງພາລາ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
9 ໂຮງງານຜະລິດຈີ່ຕຸຍແນນ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍດິນຈີ່ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
10 ໂຮງງານເຟີນີເຈີໄມ້ ຟອງຈະເລີນ ສ່ວນບຸກຄົນ ຫວຽດນາມ 0 ຜະລິດວົງກົບປະຕູ, ວົງກົບປ່ອງຢ້ຽມ,ບານປະຕູ, ບານປ່ອງຢ້ຽມ, ຕູ້,ຕຽ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
11 ບໍລິສັດ ນິກ້ອນ ລາວຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 23 ສ້າງໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນທຸກຊະນິດທີ່ປະກອບໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອສົ່ງອອກ. ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
12 ບໍລິສັດ ໂກໂຢ ລາວ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 75 ຜະລິດ ແລະ ສະໝອງຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານພຣາສຕິກ ແລະ ອຸປະກອນທາງດ້ານເຄມີມີຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
13 ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ທຣັກເຊີວິດ ແຟັກທໍຣີ ຈຳກັດ ຍີ່ປຸ່ນ 50 1. ບໍລິການຫລັງການຂາຍເຊັ່ນ: ກວດເຊັກ, ສ້ອມແປງ, ປ່ຽນອາໄຫລ່, ສ້າງສູນວາງສະແດງ, ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫລ່ອີຊູຊຸໃຫ້ຕົວແທນຢູ່ ສປປ ລາວ, 2. ເກັບກຳສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຍານພະຫະນະຂົນສົ່ງເພື່ອປະກອບເຂົາໃນການຜະລິດຸດສາຫະກຳລົດຍົນຢູ້ລາວ ເປັນຕົ້ນ : ການຜະລິດສິ້ນສ່ວນໄປເຖິງການປະກອບສຳເລັດຮູບ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
14 ສວນອາຫານ-ສວນເພັດ ສ່ວນບຸກຄົນ ສະວິດເຊແລນ 15 ບໍລິການຮ້ານອາຫານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
15 ໂຮງງານຈາງຊານຢຽບຮ່ອງສັງກະສີ ຈີນ ຢຽບຮ່ອງສັງກະສີ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ອຸທຸມພອນ
XIV ເມືອງໄຊພູທອງ 2 ບໍລິສັດ
1 ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດ COECCO ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫວຽດນາມ 17 ຂຸດຄົ້ນແ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊພູທອງ
2 ບໍລິສັດ ອິນດູຈີນ ຮ່ວມມືພັດທະນາລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສະວິດເຊແລນ 0 ໂຮງສີເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມຊາວນາ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງການເງິນ-ການບັນຊີ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແນ່ນອນ, ໂປ່ງໃສໄວ້ໃຈຈາກກຸ່ມຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມ. ໄຊພູທອງ, ໄຊບູລີ