ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ


ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ :
  • ເຂດທີ 01 : ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃນໄລຍະ 10 ປີ, ຖ້າເປັນກິດຈະການສົ່ງເສີມຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ ຕື່ມອີກ 05 ປີ.
  • ເຂດທີ 02 : ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃນໄລຍະ 04 ປີ, ຖ້າເປັນກິດຈະການສົ່ງເສີມຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ ຕື່ມອີກ 03 ປີ.
ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ :
  • ການນຳເຂົ້າວັດຖຸປະກອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງ ຫລື ຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງເປັນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດທາງກົງ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກ ເວັ້ນພາສີ ແລະ ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ 0%. ສ່ວນການນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຍແກັດ, ນໍ້າມັນຫຼໍ່ລື້ນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ແລະ ວັດຖຸປະກອນອື່ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ, ວັດຖຸປະກອນ ແລະ ສິ້ນສ່ວນປະກອບ ທີ່ຮັບໃຊ້ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ຈະໄດ້ງົດເກັບພາສີໃນເວລານໍາເຂົ້າ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີໃນເວລາສົ່ງອອກ ແລະ ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ 0%.
  • ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກ ໃຫ້ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັັດຕາ 0%.
ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າເຊົ່າ ຫຼື ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ :
  • ເຂດທີ 01 : ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃນໄລຍະ 10 ປີ, ຖ້າເປັນກິດຈະການສົ່ງເສີມຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຕື່ມອີກ 05 ປີ.
  • ເຂດທີ 02 : ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃນໄລຍະ 05 ປີ, ຖ້າເປັນກິດຈະການສົ່ງເສີມຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຕື່ມອີກ 03 ປີ.