ຂັ້ນຕອນການຂໍລົງທຶນ


ແຜນວາດ ຂະແໜງການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 • ຫ້ອງການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ: ໃຫ້ບໍລິການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນສຳລັບການສະເໜີຂໍລົງທຶນໃນກິດຈະການທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
 • ໜ່ວຍງານບໍລິການປະຕູດຽວ ຂສສຊ: ໃຫ້ບໍລິການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນສຳລັບການສະເໜີຂໍລົງທຶນພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

ສຳລັບຫ້ອງການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ (ສຳລັບການລົງທຶນນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຊຸດເອກະສານຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນຈາກນັກລົງທຶນແລ້ວ, ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ເປັນໃຈກາງປະສານຫາ:

 • ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ຂະແໜງການວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການ, ເປັນຕົ້ນ:
  • ກິດຈະການດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ ປະສານຫາພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
  • ກິດຈະການດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະສານຫາພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
  • ກິດຈະການດ້ານກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ສຳຫຼວດອອກແບບ, ທີ່ປຶກສາການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ປະສານຫາພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
 • ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດປຸກສ້າງ (ຖ້າເປັນກິດຈະການທີ່ຕ້ອງໄດ້ປຸກສ້າງໂຮງງານ);
 • ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກ ໃບຢັ້ງຢືນດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ (ກິດຈະການປະເພດໂຮງງານ);
 • ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງປະສານຫາ ປກສ ແຂວງ ເພື່ອຄວັດຕາປະທັບ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້.

ສຳລັບແບບຟອມແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກ http://investlaos.gov.la

ຕາຕະລາງ 1: ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ (ທີ່ບໍ່ສັບຊ້ອນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ)

ລາຍລະອຽດ ເປັນ PDF.

ຕາຕະລາງ 2: ກິດຈະການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງ

ລາຍລະອຽດ ເປັນ PDF.

ຕາຕະລາງ 3: ກິດຈະການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ລາຍລະອຽດ ເປັນ PDF.

ຕາຕະລາງ 4: ກິດຈະການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ສຳຫຼວດ-ອອກແບບ, ທີ່ປຶກສາການກໍ່ສ້າງເຄຫາສາສະຖານ

ລາຍລະອຽດ ເປັນ PDF.