ການອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ


ໂຄງການອະນຸລັກ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດເມືອງຊົນນະບູລີ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີສັດປ່າອາໃສຢູ່ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ທີ່ເປັນສັດປ່າຫາຍາກ ແລະໃກ້ຈະສູນພັນ, ດັ່ງນັ້ນ ພັກ ແລະລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການອະນຸລັກ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ. ໃນໄລຍະທຳອິດ ທີ່ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2008-2010, ໄລຍະທີ II ແຕ່ປີ 2010-2013, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ໃນການອະນຸລັກ ແລະປົກປັກຮັກສາ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະຂະຫຍາຍແຜ່ພັນອອກໄປເລື້ອຍໆ ທາງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສ.ປ.ປ ລາວ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ໂຄງການໃນໄລຍະທີ III ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2014-2016 ໂດຍຈະໄດ້ມີການສ້າງເຂດອະນຸລັກສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ, ຕິດຕາມເບິ່ງການດຳລົງຊີວິດ ຂອງ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ໂດຍການນຳໃຊ້ກ້ອງບັນທຶກ ຫຼືກ້ອງຖ່າຍສັດແບບໂອໂຕມາຕິກ ທີ່ສາ ມາດຕິດຕັ້ງໄວ້ເປັນເວລາຍາວນານ, ນອກນັ້ນ ກໍ່ມີກິດຈະກຳການອະນຸລັກ ແລະປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອາໃສ ຂອງສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ແລະຈະມີການຈັດຊຸດລາດຕະເວນ ເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ໂອ່ງ-ມັ່ງ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດອະນຸລັກ ໂອ່ງ-ມັ່ງ ຂອງເມືອງຊົນນະບູລີ ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອມຊຶມ ແລະຮູ້ຈັກຮັກທຳມະຊາດ-ຮັກສັດປ່າ ເປັນຕົ້ນ ສັດປ່າທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະໃກ້ຈະສູນພັນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍແຜ່ພັນ ແລະອຸດົມສົມບູນໄປຄຽງຄູ່ກັບປ່າໄມ້ຂອງປະເທດເຮົາຕະຫຼອດໄປ.