ທ່າແຮງຂອງແຂວງ


ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດນາໆຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຄຳ ແລະ ທອງແດງ ເມືອງວິລະບູລີ; ຫີນກາວ ເມືອງຈຳພອນ ແລະ ໄຊພູທອງ; ຫີນບາລິດ ເມືອງວິລະບູລີ ແລະ ເຊໂປນ; ຫີນປູນ ເມືອງວິລະບູລີ, ພີນ ແລະ ເຊໂປນ; ຫີນຊາຍກ້ອນ ເມືອງພະລານໄຊ, ອຸທຸມພອນ, ໄຊບູລີ, ເຊໂປນ, ໄຊພູທອງ; ຖ່ານຕົມ ເມືອງຈຳພອນ; ຫີນຟູອໍລາຍ ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນ; ມີທົ່ງພຽງທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍ ທີ່ເປັນທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ; ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ ແລະ ມີສັດປ່າຫາຍາກໃກ້ສູນພັນນາໆຊະນິດ ເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານບູຮານວັດຖຸ, ບູຮານສະຖານ, ປູສະນີຍະວັດຖຸ, ປູສະນີຍະສຖານ ເຊິ່ງກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ເອື້ອອຳນວຍແກ່ການລົງທຶນ ຢູ່ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ.