ທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ


ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກຳທັງໝົດ 651.385 ເຮັກຕາ (ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ທົ່ງພຽງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກວ້າງໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ), ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 27 ອົງສາເຊ (ລະຫວ່າງ 22-32 ອົງສາເຊ); ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍ 75 ສ່ວນຮ້ອຍ (ລະ ຫວ່າງ 55-93 ສ່ວນຮ້ອຍ); ປະລິມານນ້ຳຝົນສະເລ່ຍລວມຕໍ່ປີ 1.445 ມີລີແມັດ (ກົມອຸຕຸນິຍົ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 2016). ສະພາບດິນຟ້າ-ອາກາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງແຂວງມີຄວາມເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າຫຼາຍກວ່າ 169.186 ເຮັກຕາ, ມີການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ. ປະຈຸບັນ, ແຂວງໄດ້ກຳນົດເອົາເຂົ້າ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ/ອາຍຸສັ້ນ ເປັນພືດບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ແລະ ພວມສ້າງຍຸດທະສາດເພືີ່ອສົ່ງເສີມຢ່າງເປັນຈຸດສຸມ. ຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ໆສາ ມາດປູກພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດອູດສາຫະກຳ, ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 376.442 ເຮັກຕາ.

ການແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ເຂດ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ລ/ດ ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດທົ່ງ* ພຽງລຽບແຄມຂອງ (ຮຕ) ເຂດທົ່ງພຽງໃຈກາງແຂວງ (ຮຕ) ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຄິ່ງພູດອຍ (ຮຕ) ລວມ 3 ເຂດ (ຮຕ) ທຽບເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ (%)
I ທີ່ດິນ ກະສິກຳ 169.705 233.344 248.336 651.385 29,92
1 ພື້ນທີ່ ນາໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດຫົດຊົນລະປະທານ 58.076 61.348 25.545 144.969 6,66
2 ພື້ນທີ່ ນາໃນປະຈຸບັນ ທີ່ຫົດຊົນລະປະທານ 9.4 14.645 172 24.217 1,11
3 ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາ 23.433 52.392 6.091 81.916 3,76
4 ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບນາຈະສາມາດຫົດຊົນລະປະທານ 7.88 11.418 4.543 23.841 1,09
5 ພື້ນທີ່ ກຳນົດປູກພືດລົ້ມລຸກ/ອາຍຸສັ້ນ 28.131 31.451 70.533 130.115 5,98
6 ພື້ນທີ່ ກຳນົດປູກພືດຍືນຕົ້ນ/ອາຍຸຍາວ - - 45.764 45.764 2,10
7 ພື້ນທີ່ ກະສິກຳອື່ນໆ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ 4.979 1.04 8.952 14.971 0,69
8 ສວນ ມັນຕົ້ນ - 554 - 554 0,03
9 ສວນ ອ້ອຍ 7.57 1.192 - 8.762 0,40
10 ພື້ນທີ່ ທົ່ງຫຍ້າ ມີໃນປະຈຸບັນ - - 9.856 9.856 0,45
11 ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ 6.683 11.51 67.355 85.548 3,93
12 ສາມາດ ກຳນົດປູກພືດທົ່ວໄປ 23.553 47.795 9.525 80.873 3,71
II ທີ່ດິນ ປ່າໄມ້ 172.922 395.423 881.176 1.449.522 66,57
13 ພື້ນທີ່ ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ (ລວມທັງປ່າປູກອື່ນໆ) 166.044 370.269 588.051 1.124.364 51,64
14 ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບການຟື້ນຟູ ເພື່ອປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ 5.831 23.017 273.245 302.093 13,87
15 ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບການປູກໄມ້ - - 14.492 14.492 0,67
16 ສວນ ປູກຢາງພາລາ 1.047 2.138 5.387 8.572 0,39
III ທີ່ດິນ ອື່ນໆ 30.986 32.197 13.31 76.493 3,51
17 ພື້ນທີ່ ປຸກສ້າງ, ອ່າງນ້ຳ, ດິນທາມ 30.653 31.975 13.008 75.636 3,47
18 ພື້ນທີ່ ກຳນົດເຂດປຸກສ້າງ 333 221 302 857 0,04
ເນື້ອທີ່ລວມ (I + II + III) 373.613 660.964 1.142.823 2.177.400 100

* ເຂດທົ່ງພຽງລຽບແຄມຂອງ: ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງໄຊບູລີ, ເມືອງໄຊພູທອງ.
   ເຂດທົ່ງພຽງໃຈກາງ: ເມືອງອຸທຸມພອນ, ອາດສະພັງທອງ, ຈຳພອນ, ຊົນບູລີ, ອາດສະພອນ, ພະລານໄຊ.
   ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຄິ່ງທົ່ງພຽງ: ເມືອງພີນ, ເຊໂປນ, ນອງ, ທ່າປາງທອງ, ວິລະບູລີ.