ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ


ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊັບໃນດິນສິນໃນນ້ຳ ແລະ ປູສະນີຍະສະຖານການທ່ອງທ່ຽວທຳມະ ຊາດ, ມີອັດການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ພາຍໃນແຂວງ (ລວມທັງໄມ້ປູກ) 1.124.364 ເຮັກຕາ, ກວມ 51,64% ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ: ມີເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 04 ແຫ່ງ, ນອນໃນ 08 ເມືອງ, ກວມເນື້ອທີ່ 437.000 ເຮັກຕາ ປະ ກອບມີ: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດດົງພູວຽງ, ພູຊ້າງແຫ່, ເຊບັ້ງນວນ ແລະ ລະວິງ-ລະເວີນ. ສົມທົບກັບລະບົບນິເວດວິທະ ຍາທີ່ດີເລີດຂອງແຂວງ ເຮັດໃຫ້ໃນຫຼາຍໆເຂດຍັງສາມາດພົບເຫັນສັດປ່າຫາຍາກໃກ້ສູນພັນຂອງໂລກຫຼາຍຊະນິດ ເປັນຕົ້ນ: ໂອງ-ມັ່ງ ຢູ່ເຂດເມືອງຊົນນະບູລີ, ພີນ, ທ່າປາງທອງ, ສອງຄອນ, ພະລານໄຊ; ຝູງຊ້າງ ເມືອງວິລະບູລີ, ເສືອແມວ ເມືອງທ່າປາງທອງ ... ເປັນຕົ້ນ.