ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ)


ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2002, ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນໂດຍດຳລັດສະບັບເລກທີ 148/ນຍ, ລົງວັນທີ 29/09/2003 ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ, ສະບັບເລກທີ 177/ນຍ, ລົງວັນທີ 13/11/2003 ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 07/06/2018 ວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດພິເສດ.

ຈຸດປະສົງການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ ຂສສຊ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພັດທະນາໃຫ້ເປັນບ່ອນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານລາວ, ສ້າງໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ຄົນລາວ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.010 ເຮັກຕາ, ແບ່ງອອກເປັນ 04 ເຂດພັດທະນາ ຄື:
ໂຊນ ປະເພດກິດຈະການ ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ)
A ເຂດສູນລວມທາງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການຄ້າ ເຊັ່ນ: ສວນສະໜຸກ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສະຖານບັນເທີງ ແລະ ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ 295
B + B1 ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ 373
C ເຂດອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ, ອຸດສາຫະກຳປະກອບ ທີ່ມີມົນລະພິດໜ້ອຍ 234
D ປູກສ້າງບ້ານຈັດສັນ ແລະ ສ້າງຫໍພັກພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດ 108

ໄລຍະທາງ ແລະ ໄລຍະເວລາຈາກທ່າບົກ (Dry Port) ໄປຫາເຂດຄູ່ຄ້າຕ່າງໆ:
ຕົ້ນທາງ ປາຍທາງ ໄລຍະທາງ (km) ໄລຍະເວລາ (ມື້)
Shen Zhen, China DRY PORT/ICD Savannakhet 1.935 3
DRY PORT/ICD Savannakhet Bangkok, Thailand 662 1
Lame Chabang, Thailand Penang, Malaysia 1.155 1++
Penang, Malaysia Singapore, Singapore 711 1
Shanghai, China DRY PORT/ICD Savannakhet 3.396 5
Bangkok, Thailand Dan Sadao, Thailand 984 1
ໂຄງການລົງທຶນປະຈຸບັນ

ປະຈຸບັນ, ມີບໍລິສັດທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ, ໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ກຳລັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ-ແດນສະຫວັນ ທັງໝົດ 118 ໂຄງການ (ອັບເດດ 08/2020).

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງ ທັງໝົດ 118 ໂຄງການ (ອັບເດດ 08/2020).

ທຸລະກິດທີ່ຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນໃນເຂດ
1. ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ:
 • ແປຮູບຈາກແຮ່ທາດຕ່າງໆ (Copper, Gypsum, …);
 • ແປຮູບສະບຽງອາຫານ;
 • ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳ;
 • ຜະລິດຕະພັນສຳລັບຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ;
 • ກິດຈະການຕໍ່າແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບ, ກະເປົາ ...;
 • ຜະລິດສິ້ນສ່ວນເຄື່ອງໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຼນິກ;
 • ປະກອບເຄື່ອງກົນຈັກຕ່າງໆ;
 • ປະກອບລົດຈັກ, ລົດໃຫ່ຍ ...;
 • ອື່ນໆ.
2. ຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ການຈັດສົ່ງ:
 • ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ;
 • ກິດຈະການລະບົບສາງເກັບສິນຄ້າທົ່ວໄປ, ສາງເຢັນ;
 • ກິດຈະການບໍລິການຈັດສົ່ງ, ການແຈກຢາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ, ສະຖານນີລົດຂົນສົ່ງ, ບໍລິການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ;
 • ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ລີສອດ, ຮ້ານອາຫານ, ສວນສະໜຸກ, ສູນບັນເທີງ(Entertainment Center), ສູນກິລາ (Sport Club), ສູນສຳມະນາ, ສູນປະຊຸມ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
 • ກິດຈະການປຸກສ້າງສຳນັກງານຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າ, ເຮືອນພັກ ...;
 • ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍສາກົນ.
3. ຂະແໜງການຄ້າ:
 • ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ;
 • ການຄ້າຂາຍຜ່ານແດນປອດພາສີ;
 • ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່;
 • ສູນວາງສະແດງ-ສູນສົ່ງເສີມການຄ້າ;
 • ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ;
 • ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ.
ກິດຈະການທີ່ຕ້ອງການດຶງດູດການລົງທຶນເປັນພິເສດ
 • ອຸດສາຫະກຳອາຫານແປຮູບ;
 • ອຸດສາຫະກຳຜະລິດຫົວອາຫານສັດ;
 • ອຸດສາຫະກໍາປະກອບ (ເອເລັກໂຕຼນິກ).
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນເຂດ
- ນະໂຍບາຍພິເສດທາງດ້ານອາກອນ:
 • ໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້: ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລແຕ່ 2-10 ປີ ນັບແຕ່ປີມີກຳໄລເປັນຕົ້ນໄປ;
 • ອັດຕາອາກອນກຳໄລ: ເກັບໃນອັດຕາ 8-10% ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະຍົກເວັ້ນ;
 • ອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ: ເກັບໃນອັດຕາດຽວກັນ 5% ລະຫວ່າງ ຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ;
 • ອາກອນເງິນປັນຜົນ: ເກັບໃນອັດຕາ 5% ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ມີ 2 ຂາຮຸ້ນຂຶ້ນໄປ.
- ນະໂບຍາຍພິເສດທາງດ້ານພາສີ:
 • ຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ວັດຖຸດິບທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດແມ່ນຖືກງົດເກັບທາງດ້ານພາສີ;
 • ຍົກເວັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມສຳລັບການນຳວັດຖຸດິບພາຍໃນເພື່ອມາປຸງແຕ່ງ ແລະ ທຳການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ;
 • ຍົກເວັ້ນພາສີອາກອນ ສຳລັບສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
- ນະໂຍບາຍພິເສດທາງດ້ານການເຊົ່າທີ່ດິນ:
 • ນະໂຍບາຍການເຊົ່າດິນຢູ່ໃນ ຂສສຊ: ຜູ້ລົງທຶນສາມາດເຊົ່າທີ່ດິນຢູ່ໃນ ຂສສຊ ໄດ້ເຖິງ 99 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້;
 • ໃນຊ່ວງອາຍຸການເຊົ່ານີ້ ຜູ້ເຊົ່າສາມາດໂອນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມໄດ້;
 • ຖ້າເຊົ່າແຕ່ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຍົກເວັ້ນຄ່າເຊົ່າ 12 ປີ.
ອັດຕາຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນຂອງແຕ່ລະເຂດ
ລ/ດ  ພື້ນທີ່ໂຄງການ   ອັດຕາຄ່າເຊົ່າ USD/ມ2/ປີ   ຈຳນວນປີໃຫ້ເຊົ່າ   ໝາຍເຫດ 
1 ເຂດ A 0.3 - 0.8 75 ປີ ຕາມທຳເລ
2 ເຂດ B 0.25 - 0.4 50 ຂຶ້ນໄປຫາ 75 ປີ
0.5 35 - 50 ປີ
3 ເຂດ C 0.6 75 ປີ > 20,000 ມ² (ຫຼາຍກວ່າ 2 ຮຕ)
0.7 75 ປີ < 20,000 ມ² (ຫຼາຍກວ່າ 2 ຮຕ)
4 ເຂດ D 0.4 - 0.8
5 ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ 0.1 - 0.25
ໜ່ວຍງານບໍລິການປະຕູດຽວ ຂສສຊ
 • ອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ເອກະສານທາງອາກອນ, ແລະ ກາປະທັບ ພາຍໃນ 05 ວັນລັດຖະການ;
 • ອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ: ການອອກອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ, ສະໜອງແຮງງານໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ໂຄຕ້າແຮງງນ, ໃບອະນຸບາດພັກເຊົາ, ບັດປະຈຳຕົວນັກລົງທຶນ, ວີຊ່າເຂົ້າ-ອອກ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານນິຕິກຳ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ທີ່ດິນ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ,…