ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂະແໜງການບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວ


• ໂດຍສັງລວມແລ້ວຂະແໜງບໍລິການກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີລະດັບຕ່ຳກວ່າ ເຊັ່ນ: ໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,10% ແຕ່ໃນປີ 2018 ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ 10,18%. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງ ນີ້ຕົ້ນຕໍໄດ້ມາຈາກການບໍລິການດ້ານການເງິນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,43% ແຕ່ທຽບໃສ່ແຜນການກໍ່ຍັງຫຼຸດແຜນຢູ່ 8,31%, ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,71% ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ-ອາກອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,9%.

• ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ:

ມູນຄ່າການລົງທຶນ

ຂົງເຂດທີື່ຕ້ອງການໆລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຕໍ່ໜ້າ

· ກໍ່ສ້າງສູນສັບພະສິນຄ້າ

· ກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມລະດັບ 4-5 ດາວ

· ກໍ່ສ້າງສວນສະໜຸກ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

· ກໍ່ສ້າງໂຮງໜໍສາກົນ ລະດັບ 100 ຕຽງຂຶ້ນໄປ

· ກໍ່ສ້າງສູນຝຶກວິຊາຊີບ